POKL - Projekty Badawcze

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start

Projekty Badawcze

Drukuj
Email
  PRIORYTET VI

Beneficjent realizujący projekt : Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy
Tytuł projektu w ramach którego powstała publikacja: Nowe możliwości
Tytuł publikacji/tematyka badania : Badania lokalnego rynku pracy pod względem planów rozwojowych ankietowanych podmiotów
Okres realizacji projektu : 01.04.2008 - 31.03.2010
Zakres badania: Badanie lokalnego rynku pracy pod względem planów rozwojowych ankietowanych podmiotów, w tym  planów dotyczących wzrostu zatrudnienia i wymagań kwalifikacyjnych nowych pracowników
Zasięg badania: powiat legnicki
Raport z badania - pobierz plik


Beneficjent realizujący projekt : Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi
Tytuł projektu w ramach którego powstała publikacja: Barometr lokalnego rynku pracy
Tytuł publikacji/tematyka badania :
1.Badania w obszarze lokalnych uwarunkowań rozwoju
2.Badania sektorów wrażliwych
Okres realizacji projektu : 01.01.2009 -31.12.2010
Zakres badania: a) zdobycie wiedzy o sytuacji bieżącej oraz przewidywanej sytuacji na lokalnym rynku pracy; b) zidentyfikowanie sektorów wrażliwych; c) określenie oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych: d) zdiagnozowanie kierunków oraz wagi migracji zarobkowych na terenie regionu; e) opracowanie  narzędzi obserwacji lokalnego rynku rynku pracy; f) wypracowanie narzędzi skutecznego reagowania na zmiany zachodzące na lokalnym rynku pracy.
Zasięg badania: powiat złotoryjski
Raport z badania - pobierz plik


Beneficjent realizujący projekt : Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu – Wydział Usług Rynku Pracy
Tytuł projektu w ramach którego powstała publikacja: Bariery i szanse wsparcia i obsługi tzw. trudnego klienta instytucji rynku pracy na terenie Dolnego Śląska
Tytuł publikacji/tematyka badania : Bariery i szanse wsparcia i obsługi tzw. trudnego klienta instytucji rynku pracy na terenie Dolnego Śląska
Okres realizacji projektu : 01.09.2008-30.06.2010
Zakres badania: W ramach projektu zaplanowano realizację badań ilościowych i jakościowych. Badania ilościowe prowadzone są za pomocą pytań zawartych w strukturyzowanym bezpośrednim kwestionariuszu wywiadu z osobami z następujących grup defaworyzowanych: osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, opuszczające zakłady karne, nieposiadające kwalifikacji zawodowych, kobiety samotnie wychowujące dzieci, osoby powyżej 50 roku życia oraz pracodawcy z różnych typów przedsiębiorstw. Badania jakościowe prowadzono przy pomocy scenariusza zagadnień wywiadu pogłębionego z osobami reprezentującymi każdą z powyższych grup defaworyzowanych oraz pracodawcami. Badania dotyczą barier stojących przed klientami PSZ zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym.
Zasięg badania: Województwo dolnośląskie
Raport z badania
- pobierz plik


Beneficjent realizujący projekt : Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu – Wydział Usług Rynku Pracy
Tytuł projektu w ramach którego powstała publikacja: Doradztwo na odległość - badanie alternatywnej formy poradnictwa zawodowego
Tytuł publikacji/tematyka badania : Doradztwo na odległość - badanie alternatywnej formy poradnictwa zawodowego
Okres realizacji projektu : 01.08.2008-30.09.2009
Zakres badania: W ramach projektu realizowano badania ilościowe i jakościowe. Badania ilościowe prowadzono metodą CATI (ang. Computer Assitsted Telephone Interviewing)
z wykorzystaniem specjalistycznego systemu komputerowego IST – wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo. Próba badawcza o liczebności 1022 osoby dla populacji dorosłych mieszkańców Dolnego Śląska, została określona na podstawie cech demograficznych takich jak: płeć, wiek, wykształcenie oraz miejsce zamieszkania (miasto/wieś). Badania jakościowe przeprowadzono metodą zogniskowanych wywiadów grupowych na 7 grupach fokusowych, obejmujących następujące kategorie: doradcy zawodowi (zatrudnieni w PUP i w CIiPKZ), osoby pozostające trwale bez pracy, osoby opiekujące się dziećmi i osobami zależnymi, osoby pomiędzy 18–25 r.ż., osoby z terenów wiejskich, niepełnosprawni.
Zasięg badania: Województwo dolnośląskie
Raport z badania - pobierz plik

Beneficjent realizujący projekt : Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy / Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej
Tytuł projektu w ramach którego powstała publikacja: Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji
Zasięg badania: województwo dolnośląskie
Raport z badania - przejdź do strony z raportami

  PRIORYTET VII

Beneficjent realizujący projekt : Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Tytuł projektu w ramach którego powstała publikacja: Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego
Tytuł publikacji/tematyka badania : Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego
Okres realizacji projektu : 01.04.2010 - 30.04.2011
Zakres badania: W ramach projektu przewidziane jest przebadanie 800 przedstawicieli podmiotów integracyjno-społecznych z terenu województwa dolnośląskiego
Zasięg badania: województwo dolnośląskie
Raport z badania - pobierz plik


Beneficjent realizujący projekt : Instytut Problemów Europejskich
Tytuł projektu w ramach którego powstała publikacja: Bariery i szanse w integracji osób niepełnosprawnych. Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i na rynki pracy we Wrocławiu oraz na Dolnym Śląsku
Tytuł publikacji/tematyka badania : Bariery i szanse w integracji osób niepełnosprawnych. Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i na rynki pracy we Wrocławiu oraz na Dolnym Śląsku
Okres realizacji projektu : 01.11.2009 - 31.10.2010
Zakres badania: opracowanie kompleksowej diagnozy na temat wszelkich barier i utrudnień dla osób niepełnosprawnych na rynku pracy występujących zarówno po ich stronie jak i po stronie pracodawców.  Realizowane badania mają dostarczyć  wiedzy na temat skutecznych sposobów likwidowania barier w wejściu na rynek pracy i aktywizacji społecznej niepełnosprawnych.
Zasięg badania: województwo dolnośląskie
Raport z badania - pobierz plik


Beneficjent realizujący projekt : Gmina Wrocław
Tytuł projektu w ramach którego powstała publikacja: Wrocławska diagnoza problemów społecznych
Tytuł publikacji/tematyka badania : Opracowanie diagnozy problemów społecznych mieszkańców Wrocławia dla potrzeb miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych
Okres realizacji projektu : 01.02.2009-31.12.2010
Zakres badania
: Kompleksowe badania gospodarstw domowych oraz ich członków
Zasięg badania: miasto Wrocław
Raport z badania - pobierz plik


Beneficjent realizujący projekt : Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
Tytuł projektu w ramach którego powstała publikacja: Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na Dolnym Śląsku
Tytuł publikacji/tematyka badania : Diagnoza funkcjonowania organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej na Dolnym Śląsku
Okres realizacji projektu : 01.01.2010-31.12.2011
Zakres badania
: Diagnoza liczby istniejących instytucii pozarządowych na terenie Dolnego Śląska działających w obszarze pomocy i integracji społecznej, przygotowana na podstawie danych z gmin i powiatów, danych zawartych w bazie REGON, KRS i ngo.pl. Badanie przeprowadzone będzie na próbie 350 NGO'sów działających w województwie dolnośląskim
Zasięg badania: województwo dolnośląskie
Raport z badania - pobierz plik


Beneficjent realizujący projekt : WYG International Sp. z o.o.
Tytuł projektu w ramach którego powstała publikacja: Badanie ścieżek migracyjnych klientów pomocy społecznej i urzędów pracy oraz możliwości wprowadzania zintegrowanych usług aktywizacji zawodowej
Tytuł publikacji/tematyka badania : Możliwości i warunki koordynacji działań i wprowadzenia zintegrowanej obsługi klientów PS i PSZ w woj. dolnośląskim
Okres realizacji projektu : 01.02.2009 - 31.01.2011
Zakres badania
: Badanie wielkości i profilu populacji będącej klientami PS i PSZ, powodów dla których migrują pomiędzy służbami, badanie typowych ścieżek migracyjnych wraz z identyfikacją kombinacji świadczeń i usług PS i PSZ, które kończą się sukcesem bądź porażką aktywizacyjną.
Zasięg badania: województwo dolnośląskie
Raport z badania - pobierz plik

  PRIORYTET VIII

Beneficjent realizujący projekt : Gmina Wrocław
Tytuł projektu w ramach którego powstała publikacja: WRO- KADRY. Przyszłość rynku pracy MSP
w aglomeracji wrocławskiej - prognozy i rekomendacje
Tytuł publikacji/tematyka badania : Przyszłość rynku pracy MSP w aglomeracji wrocławskiej - prognozy i rekomendacje
Okres realizacji projektu : 01.01.2009- 31.05.2010
Zakres badania: Partner (Pentor) przeprowadził badanie założycielskie na reprezentatywnej grupie MSP. Badanie opisujące stan obecny sektora MSP w aglomeracji wrocławskiej (struktura, charakterystyka zatrudnienia, potrzeby kadrowe, etc.) stanowiło podstawę do dalszych działań. Badanie założycielskie zostało wykonane metodą wywiadów bezpośrednich w siedzibach firm.
Zasięg badania: aglomeracja wrocławska (gmina, powiat miasto Wrocław, powiat Wrocławski).
Raport z badania - pobierz plik


Beneficjent realizujący projekt : Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński,
J. Szymańska
Tytuł projektu w ramach którego powstała publikacja: Kierunek Dolny Śląsk - wpływ potencjału społeczno-ekonomicznego migrantów powrotnych na rozwój województwa dolnośląskiego
w kontekście przygotowania regionu do przyjęcia powracających
Tytuł publikacji/tematyka badania : Migracja powrotna w woj. dolnośląskim w latach 2004-08 - skala zjawiska, potencjał oraz pogłębiona charakterystyka powracających.Deklaratywny poziom skali powrotów z emigracji mieszkańców woj. dolnośląskiego w perspektywie 5-letniej, Analiza wpływu zjawiska migracji powrotnych w woj. dolnośląskim na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, Diagnoza oferty powiatowej i wojewódzkiej kierowanej do powracających, Opracowanie katalogu rozwiązań dla JST wspomagających efektywne wykorzystanie zmiany gosp. jaką są remigracje w woj. dolnośląskim.
Okres realizacji projektu : 01.12.2008- 31.08.2010
Zakres badania: Diagnoza trendu rozwojowego oraz wpływ zmiany gospodarczej na rozwój regionu
Zasięg badania: województwo dolnośląskie
Raport z badania - pobierz plik


Beneficjent realizujący projekt : „EGO” Centrum Edukacji i Doradztwa - Adam Sikora
Tytuł projektu w ramach którego powstała publikacja: Analiza i ocena stopnia dostosowania dolnośląskich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku
Tytuł publikacji/tematyka badania : Badanie stopnia świadomości i przygotowania do zmian w zakresie zarządzania służbami bhp w świetle wprowadzanych zmian prawnych, a co za tym idzie organizacyjnych w przedsiębiorstwach.
Okres realizacji projektu : 01.12.2008 - 30.11.2009
Zakres badania: : 1. Zbadanie świadomości pracodawców i ich stopnia przygotowania do zmian w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników służb bhp, wynikających z nowelizacji przepisów, które będą miały wpływ na strukturę zatrudniania w przedsiębiorstwach;
2.  Diagnoza kompetencji pracowników służb bhp na podstawie analizy ścieżki rozwoju zawodowego, ich gotowości do dopasowania kwalifikacji do wymaganych standardów, ocena możliwości rozwoju kompetencji w kontekście elastyczności pracowniczej;
3. Ocena elastyczności oferty edukacyjnej na poziomie szkolnictwa średniego i wyższego jako głównego kryterium możliwości uzupełnienia kompetencji zawodowych dla pracowników bhp.
Zasięg badania: województwo dolnośląskie
Raport z badania - pobierz plik


Beneficjent realizujący projekt : APERO MARKETING Dagmara Prędka
Tytuł projektu w ramach którego powstała publikacja: Badania i analizy trendów rozwojowych oraz zmian na rynku pracy województwa dolnośląskiego zachodzących w kontekście handlu zagranicznego
Tytuł publikacji/tematyka badania : Trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy województwa dolnośląskiego zachodzące w kontekście rozwoju handlu zagranicznego.
Okres realizacji projektu : 01.05.2009-31.10.2010
Zakres badania: : Określenie perspektyw zatrudnienia i trendów rozwojowych w zakresie dopasowania zasobów ludzkich woj. dolnośląskiego do zapotrzebowania rynku pracy w obszarze handlu zagranicznego poprzez opracowanie, publikację i upowszechnianie raportu z badań i analiz.
Zasięg badania: województwo dolnośląskie
Raport z badania - pobierz plik


Beneficjent realizujący projekt : Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Tytuł projektu w ramach którego powstała publikacja: Wsparcie dla rozwoju i adaptacji na Dolnym Śląsku
Tytuł publikacji/tematyka badania : 1. Zapotrzebowanie pracowników przedsiębiorstw Dolnego Śląska na kwalifikacje i szkolenia, na potrzeby dopasowania się do zmian gospodarczych zachodzących w regionie, Europie i na świecie.
2. Prognozy dotyczące zmian gospodarczych i trendów rozwojowych mający wpływ na region
3. Kluczowe kompetencje w zarządzaniu w gospodarce opartej na wiedzy.
4. Uwarunkowania sukcesów kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy.
5. Zmiany w zarządzaniu w kontekście przeobrażeń gospodarczych.
Okres realizacji projektu : 01.03.2009 - 28.02.2011
Zakres badania: Projekt ma na celu realizację badań ułatwiających prognozowanie zmian gospodarczych zachodzących na lokalnym rynku pracy oraz działania zaradcze w przypadku ich wystąpienia.
Zasięg badania: województwo dolnośląskie
Raport z badania - pobierz plik


Beneficjent realizujący projekt : Instytut Problemów Europejskich
Tytuł projektu w ramach którego powstała publikacja: Modernizacja sektora usług agroturystycznych. Analiza szans rozwojowych agroturystyki na Dolnym Śląsku
Tytuł publikacji/tematyka badania : Modernizacja sektora usług agroturystycznych. Analiza szans rozwojowych agroturystyki na Dolnym Śląsku
Okres realizacji projektu : 01.07.2009-31.03.2011
Zakres badania: Opracowanie rekomendacji dla władz regionu oraz osób instytucji zainteresowanych prowadzeniem działalności agroturystycznej, upowszechnianie wyników badań wśród przedstawicieli samorządów, władz regionu, instytucji rynku pracy i organizacji zajmujących się tworzeniem mechanizmów zaradczych dla procesu likwidacji miejsc pracy na wsi, poznanie oczekiwań oraz skali zainteresowań agroturystyką potencjalnych klientów sektora agroturystycznego, poznanie istniejących barier i przeszkód dla prowadzenia działalności agroturystycznej, wypracowanie kompendium wiedzy i informacji sprzyjających  modernizacji obszarów wiejskich. 
Zasięg badania: województwo dolnośląskie
Raport z badania - pobierz plik


Beneficjent realizujący projekt : Fundacja Edukacji Europejskiej
Tytuł projektu w ramach którego powstała publikacja: Prognoza trendów zmian gospodarczych w powiecie wałbrzyskim na lata 2010-2020
Tytuł publikacji/tematyka badania : 1. Sytuacja na lokalnym (powiatowym) rynku pracy – okres zastany.
2. Instytucje rynku pracy.
3. Sektor MŚP I JST.
4. System edukacji
5. Analiza zbieżności potrzeb regionalnego rynku pracy z systemem edukacyjnym a ofertą szkoleniową w powiecie
Okres realizacji projektu : 01.03.2009-31.12.2009
Zakres badania: Celem projektu jest stworzenie regionalnego/lokalnego systemu analizy rynku pracy oraz opracowanie na jego potrzeby diagnozy monitorowania zmian na regionalnym/lokalnym rynku pracy umożliwiającej wielowymiarową analizę i ewaluację tego kluczowego obszaru polityki powiatowej oraz pozyskanie informacji na temat rynku pracy powiatu wałbrzyskiego i prognoz rozwojowych oraz planów inwestycyjnych przedsiębiorców. Badania przedsiębiorców, badania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zasięg badania: powiat wałbrzyski
Raport z badania - pobierz plik


Beneficjent realizujący projekt : Dolnośląska Izba Lekarska
Tytuł projektu w ramach którego powstała publikacja: Prognozowanie zmian i trendów wśród pracodawców dolnośląskiego sektora ochrony zdrowia
Tytuł publikacji/tematyka badania :  1. Identyfikacja i analizowanie trendów rozwojowych wśród pracodawców (NZOZ) działających w województwie dolnośląskim w wymiarze gospodarczym, zawodowym, demograficznym.
2. Określenie właściwych mechanizmów zaradczych oraz rekomendacji dla decydentów odpowiedzialnych za politykę zdrowotną w regionie.
3. Rozpoznanie i wskazanie zapotrzebowania na specjalizacje lekarskie w woj. dolnośląskim wśród prywatnych pracodawców sektora ochrony zdrowia.
Okres realizacji projektu : 01.05.2009-31.12.2010
Zakres badania: Celem projektu jest wskazanie i określenie prognoz rozwojowych do 2013 r. wśród prywatnych  pracodawców, działających w systemie ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku poprzez badanie ilościowe i jakościowe oraz wymianę informacji.
Zasięg badania: woj. dolnośląskie: powiat m. Wrocław, powiat wałbrzyski, powiat m. Jelenia Góra, powiat m. Legnica.
Raport z badania - pobierz plik


Beneficjent realizujący projekt : Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Tytuł projektu w ramach którego powstała publikacja: Prognoza w zakresie finansowych instrumentów wspierania rozwoju regionalnego - analiza dotycząca trendów rozwojowych w zakresie instrumentów finansowych
Tytuł publikacji/tematyka badania : 1. Diagnoza stanu potrzeb kapitałowych na tle obecnie dostepnych instrumentów finansowych oraz określenie obszarów, wskazujących na jakiego rodzaju mechanizmy służące realizacji przedsięwzięć istnieje zapotrzebowanie (m.in. do MSP, JST, etc.).
2. Opracowanie propozycji wariantów ze wskazaniem wariantu najkorzystniejszego dla regionu (z wykorzystaniem metodologii porównawczej wariantów) - opracowanie ponadto będzie zawierać możliwości wykorzystania środków UE w ramach programowania 2007-2013.
Okres realizacji projektu : 01.07.2008- 30.09.2009
Zakres badania: Opracowanie rozwiązań odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby kapitałowe. Wskazanie potencjalnych źródeł kapitału dla inwestorów prywatnych jak i publicznych. Wybór instrumentów finansowych, które sprzyjałyby rozwojowi działalności gospodarczej oraz inwestycyjnej.
Zasięg badania: województwo dolnośląskie
Raport z badania - pobierz plik


Beneficjent realizujący projekt : Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Tytuł projektu w ramach którego powstała publikacja: Prognoza zapotrzebowania gospodarki regionu na siłę roboczą w układzie sektorowo-branżowym i kwalifikacyjno-zawodowym w województwie dolnośląskim
Tytuł publikacji/tematyka badania : 1. Struktura zawodowa mieszkańców Dolnego Śląska a kierunki rozwoju dolnośląskiego rynku pracy
2. Analiza zapotrzebowania na kadry w branżach uznanych za strategiczne dla dolnośląskiego rynku pracy
3. Raport pt. Prognoza rozwoju dolnośląskiego rynku pracy
4. Raport diagnozujący obecne sposoby monitoringu dolnośląskiego rynku pracy oraz stosowane narzędzia oddziaływania na ten rynek oraz rekomendacje dotyczące monitoringu i pożądanych form oddziaływania na rynek pracy w woj. dolnośląskim
Okres realizacji projektu : 01.10.2008- 30.06.2010
Zakres badania: Analiza rozwoju regionu oraz prognozowanie zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie na rzecz wzrostu poziomu wiedzy uczestników rynku pracy, przedsiębiorców oraz władz regionalnych i lokalnych w zakresie ukierunkowanego, zgodnego ze zmianą gospodarczą zapotrzebowania na kadry gospodarki w układzie sektorowym i zawodowo-kwalifikacyjnym.
Zasięg badania: województwo dolnośląskie
Raport z badania - pobierz plik


Beneficjent realizujący projekt : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Turystyki
Tytuł projektu w ramach którego powstała publikacja: Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście Mistrzostw Europy 2012
Tytuł publikacji/tematyka badania : 1. Analiza wpływu trendów rozwojowych w turystyce europejskiej i krajowej na dolnośląską turystykę
2. Analiza ogólnych trendów w ruchu turystycznym na Dolnym Śląsku
3. Charakterystyka aktualnej sytuacji gospodarki turystycznej na Dolnym Śląsku
4. Wpływ zidentyfikowanych tendencji w ruchu turystycznym w regionie na trendy rozwojowe w gospodarce turystycznej na Dolnym Śląsku
5. Antycypacja dziedzin gospodarki turystycznej o największych i najmniejszych perspektywach rozwoju, a co za tym idzie potrzeb gospodarki turystycznej w dziedzinie potencjału ludzkiego w podziale K-M.
6. Analiza trendów ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w podziale na subregiony turystyczne
7. Analiza badań ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w układzie powiatów
Okres realizacji projektu : 01.09.2009 - 30.12.2011
Raport z badania - pobierz plik


Beneficjent realizujący projekt : Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Rozwoju Gospodarczego
Tytuł projektu w ramach którego powstała publikacja: Badanie atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału gospodarczego Dolnego Śląska w ujęciu lokalnym
Tytuł publikacji/tematyka badania : Badania atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału gospodarczego Dolnego Śląska w ujęciu lokalnym
Okres realizacji projektu : 01.08.2009 - 31.07.2011
Raport z badania - pobierz plik


Beneficjent realizujący projekt : Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Tytuł projektu w ramach którego powstała publikacja: Prognozy i analizy potencjału Dolnego Śląska dla wykorzystania odnawialnych źródeł energetycznych
Tytuł publikacji/tematyka badania : Badania i analizy potencjału Dolnego Śląska dla wykorzystania odnawialnych źródeł energetycznych oraz badania i analizy wzajemnego oddziaływania sektora OZE i rynku pracy pod wpływem zmiany gospodarczej
Okres realizacji projektu : 01.01.2009 - 31.10.2010
Raport z badania - pobierz plik

Beneficjent realizujący projekt : Wydział Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Tytuł projektu w ramach którego powstała publikacja: Analizy, badania i prognozy na rzecz Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
Tytuł publikacji/tematyka badania : 1. Analiza atrakcyjności inwestycyjnej regionu. 
2. Analiza tendencji rozwojowych regionu.  
3. Analiza aktywności dolnośląskich podmiotów gospodarczych.
4. Analiza rozwoju społecznego w świetle programowania rozwoju gospodarczego.           
5. Analiza systemu edukacji w świetle zmian demograficznych i społecznych regionu.   
6. Analiza zagrożeń społecznych dla Dolnego Śląska.
7. Analiza stanu i procesów integracji społeczno-gospodarczej, instytucjonalnej i przestrzennej w regionie.
8. Analiza wykorzystania naturalnych bogactw regionu.
9. Analiza określająca wpływ zintegrowanego zarządzania obszarem metropolitalnym na region.
10. Dolny Śląsk w sferze makroregionalnej i globalnej.
11. Modele rozwoju dla terenów urbanizujących się w obrębie wielofunkcyjnych terenów wiejskich.
12. Analiza dokumentów na poziomie regionalnym.
Okres realizacji projektu : 01.08.2008- 30.06.2011
Raport z badania - pobierz plik


Beneficjent realizujący projekt : Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Tytuł projektu w ramach którego powstała publikacja: Prognozy i analizy potencjału Dolnego Śląska dla wykorzystania odnawialnych źródeł energetycznych
Tytuł publikacji/tematyka badania : Badania i analizy potencjału Dolnego Śląska dla wykorzystania odnawialnych źródeł energetycznych oraz badania i analizy wzajemnego oddziaływania sektora OZE i rynku pracy pod wpływem zmiany gospodarczej
Okres realizacji projektu : 01.01.2009 - 31.12.2010
Raport z badania - pobierz plik
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad