POKL - Załóż własną firmę

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start

Załóż własną firmę

Drukuj
Email
Perspektywa finansowa 2007-2013

O dofinansowanie/wsparcie do nowootwieranych działalności gospodarczych w ramach komponentu regionalnego PO KL na Dolnym Śląski można było ubiegać się poprzez uczestnictwo w projektach realizowanych w ramach komponentu regionalnego  Programu Kapitał Ludzki
(Działanie 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości, Poddziałanie 7.2.2  Wsparcie ekonomii Społecznej, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie).

O dofinansowania  do nowootwieranej działalności gospodarczej w ramach PO KL  mogły ubiegać się osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych oraz spółdzielni w tym spółdzielni socjalnych . W myśl ogólnych zasad wyłączone z możliwości ubiegania się o dofinansowania były tylko z osoby, które prowadzą aktualnie działalność gospodarczą (figurują jako przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG) lub posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu. Osoba wpisana jako przedsiębiorca w CEIDG o dofinansowanie dla nowych firm będzie mogła ubiegać się nie wcześniej jak rok po wyrejestrowaniu działalności z ww. rejestru.

Wsparcie było udzielane przez instytucje (projektodawców/operatorów wsparcia), które w drodze konkursów, ogłaszanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, otrzymały dofinansowanie na realizację tego typu projektów.

Po stronie osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania/wsparcia leżał kontakt z wybranymi przez nas instytucjami (ww. operatorzy wsparcia), zasięgnięcie szczegółowych informacji dotyczących możliwości uczestnictwa w projekcie, zasadach i terminach rekrutacji do projektu jak i sposobu jego realizacji oraz zainicjowanie starań o włączenie do projektu.


Nowa perspektywa finansowa 2014-2020

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 podobnego rodzaju wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji oraz preferencyjnych pożyczek będzie realizowane:
- dla osób do 29-tego roku życia w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (www.power.gov.pl ; www.power.dwup.pl ) za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy oraz   w projektach, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż w IV kw. 2015r.
- dla osób w wieku powyżej 30 lat w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (www.funduszeeuropejskie.gov.pl ; www.rpo.dwup.pl) również za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy oraz w projektach, których
realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż na przełomie 2015 i 2016r.

W nowej perspektywie finansowej o wsparcie finansowe będą mogły ubiegać się tylko osoby niepracujące a maksymalna wartość udzielonego jednorazowego bezzwrotnego dofinansowanie nie będzie mogła być wyższa niż sześciokrotność średniomiesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. 

Więcej informacji nt. ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach nowej perspektywy finansowej znajdą Państwo a naszych poradnikach dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
oraz
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Źródła informacji o dofinansowaniach i innych formach wsparcia do działalności gospodarczych, oferowanych w ramach innych działań i programów finansowanych ze środków publicznych


Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą, starać się o dofinansowania do nowootwieranych działalności gospodarczych oferowanych ze środków Funduszu Pracy – szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają bezpośrednio właściwe Powiatowe Urzędy Pracy.

Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" - (pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej; pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy oraz bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców)  - link do strony

Pożyczki w ramach funduszu pożyczkowego dla kobiet - link do strony PARP

PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH - link do strony PIFE

FUNDUSZE POŻYCZKOWE - Inicjatywa JEREME (wspieranie istniejących firm) link do strony

Szkolenia e-learningowe poświęcone min. tematyce zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - www.akademiaparp.gov.pl
 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad