POKL - Załóż własną firmę

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start

Załóż własną firmę

Drukuj
Email
Perspektywa finansowa 2007-2013

O dofinansowanie/wsparcie do nowootwieranych działalności gospodarczych w ramach komponentu regionalnego PO KL na Dolnym Śląski można było ubiegać się poprzez uczestnictwo w projektach realizowanych w ramach komponentu regionalnego  Programu Kapitał Ludzki
(Działanie 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości, Poddziałanie 7.2.2  Wsparcie ekonomii Społecznej, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie).

O dofinansowania  do nowootwieranej działalności gospodarczej w ramach PO KL  mogły ubiegać się osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych oraz spółdzielni w tym spółdzielni socjalnych . W myśl ogólnych zasad wyłączone z możliwości ubiegania się o dofinansowania były tylko z osoby, które prowadzą aktualnie działalność gospodarczą (figurują jako przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG) lub posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu. Osoba wpisana jako przedsiębiorca w CEIDG o dofinansowanie dla nowych firm będzie mogła ubiegać się nie wcześniej jak rok po wyrejestrowaniu działalności z ww. rejestru.

Wsparcie było udzielane przez instytucje (projektodawców/operatorów wsparcia), które w drodze konkursów, ogłaszanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, otrzymały dofinansowanie na realizację tego typu projektów.

Po stronie osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania/wsparcia leżał kontakt z wybranymi przez nas instytucjami (ww. operatorzy wsparcia), zasięgnięcie szczegółowych informacji dotyczących możliwości uczestnictwa w projekcie, zasadach i terminach rekrutacji do projektu jak i sposobu jego realizacji oraz zainicjowanie starań o włączenie do projektu.


Nowa perspektywa finansowa 2014-2020

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 podobnego rodzaju wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji oraz preferencyjnych pożyczek będzie realizowane:
- dla osób do 29-tego roku życia w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój (www.power.gov.pl ; www.power.dwup.pl ) za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy oraz   w projektach, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż w IV kw. 2015r.
- dla osób w wieku powyżej 30 lat w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (www.funduszeeuropejskie.gov.pl ; www.rpo.dwup.pl) również za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy oraz w projektach, których
realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż na przełomie 2015 i 2016r.

W nowej perspektywie finansowej o wsparcie finansowe będą mogły ubiegać się tylko osoby niepracujące a maksymalna wartość udzielonego jednorazowego bezzwrotnego dofinansowanie nie będzie mogła być wyższa niż sześciokrotność średniomiesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. 

Więcej informacji nt. ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach nowej perspektywy finansowej znajdą Państwo a naszych poradnikach dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
oraz
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Źródła informacji o dofinansowaniach i innych formach wsparcia do działalności gospodarczych, oferowanych w ramach innych działań i programów finansowanych ze środków publicznych


Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą, starać się o dofinansowania do nowootwieranych działalności gospodarczych oferowanych ze środków Funduszu Pracy – szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają bezpośrednio właściwe Powiatowe Urzędy Pracy.

Program „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" - (pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej; pożyczka na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy oraz bezpłatne doradztwo i szkolenia dla pożyczkobiorców)  - link do strony

Pożyczki w ramach funduszu pożyczkowego dla kobiet - link do strony PARP

PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH - link do strony PIFE

FUNDUSZE POŻYCZKOWE - Inicjatywa JEREME (wspieranie istniejących firm) link do strony

Szkolenia e-learningowe poświęcone min. tematyce zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - www.akademiaparp.gov.pl
 
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. The main advantage of Viagra Soft Tablets comparing with other products of this type is its faster on-set effect.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad