POKL - Projekty realizowane na Dolnym Śląsku

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Działania informacyjno-promocyjne Projekty realizowane na Dolnym Śląsku

Projekty realizowane na Dolnym Śląsku

Drukuj
Email
PROJEKTY KONKURSOWE

PRIORYTET VI „RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH”

Poddziałanie 6.1.1
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
Rodzaje wsparcia: szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych; warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy; wsparcie psychologiczno-doradcze dla osób wchodzących i powracających na rynek pracy; staże i praktyki zawodowe
Odbiorcy wsparcia: osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowani jako bezrobotni lub poszukujący pracy)

Poddziałanie 6.1.2
Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Rodzaje wsparcia: projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia specjalistyczne oraz dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy; badania rynku pracy
Odbiorcy wsparcia: powiatowe urzędy pracy oraz ich pracownicy

Działanie 6.2
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Rodzaje wsparcia: doradztwo/szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej; przyznanie dotacji na rozwój przedsiębiorczości
Odbiorcy wsparcia: osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą na rok przed przystąpieniem do projektu)

Działanie 6.3
Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
Rodzaje wsparcia: aktywizacja zawodowa mieszkańców obszarów wiejskich; wsparcie lokalnych inicjatyw promujących aktywizację zawodową; rozwój dialogu na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym
Odbiorcy wsparcia: mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców; społeczności lokalne oraz podmioty aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich

Projekty realizowane w ramach Priorytetu VI

PRIORYTET VII „PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Rodzaje wsparcia: kursy i szkolenia umożliwiające nabycie lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; wsparcie działalności podmiotów integracji społecznej
Odbiorcy wsparcia: osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (m.in. długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich, po 50. roku życia)

Poddziałanie 7.2.2
Wsparcie ekonomii społecznej
Rodzaje wsparcia: dofinansowanie służące utworzeniu/funkcjonowaniu instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej; szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia oraz prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej; promocja ekonomii społecznej
Odbiorcy wsparcia: podmioty ekonomii społecznej; instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej; osoby fizyczne (w zakresie doradztwa i szkoleń na temat zakładania i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej)

Działanie 7.3
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Rodzaje wsparcia: integracja społeczna mieszkańców obszarów wiejskich; inicjatywy lokalne mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich; rozwój współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym
Odbiorcy wsparcia: mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców; społeczności lokalne oraz podmioty aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów

Projekty realizowane w ramach Priorytetu VIIPRIORYTET VIII „REGIONALNE KADRY GOSPODARKI”

Poddziałanie 8.1.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Rodzaje wsparcia: szkolenia oraz doradztwo dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw; doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw; szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy chcą nabyć nowe umiejętności lub podwyższyć swoje kwalifikacje
Odbiorcy wsparcia: przedsiębiorcy i ich pracownicy; pracujące osoby dorosłe

Poddziałanie 8.1.2
Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
Rodzaje wsparcia: wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, tworzenie oraz wdrażanie programów zwolnień monitorowanych (outplacement); szkolenia przekwalifikowujące, usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu
Odbiorcy wsparcia: pracodawcy oraz pracownicy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne; osoby odchodzące z rolnictwa i rybactwa

Poddziałanie 8.1.3
Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności
Rodzaje wsparcia: zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców poprzez tworzenie sieci współpracy (w tym także partnerstw); promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw; upowszechnianie idei flexicurity
Odbiorcy wsparcia: pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw; organizacje pracodawców; jednostki samorządu terytorialnego; instytucje rynku pracy; organizacje pozarządowe

Projekty realizowane w ramach Priorytetu VIIIPRIORYTET IX "ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH
"

Poddziałanie 9.6.1
"Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych"
Rodzaje wsparcia: kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia ogólnego lub kwalifikacji zawodowych.
Programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich efektów uczenia się uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny, prowadzące do podniesienia poziomu wykształcenia ogólnego lub nabycia kwalifikacji zawodowych
Wsparcie dla szkół dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego ukierunkowane na:
- rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy
- podwyższenie jakości oferty edukacyjnej, w tym również uzyskanie akredytacji kuratora oświaty
- rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu.
Odbiorcy wsparcia: osoby w wieku 25 – 64 lata (oraz osoby nieuczące się w wieku 18 – 24 lata), zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia), placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkoły policealne, partnerzy społeczno – gospodarczych, pracodawców.

Poddziałanie 9.6.2
"Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych"
Rodzaje wsparcia: Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
Odbiorcy wsparcia: Osoby w wieku 18 – 64 lat uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach.

Poddziałanie 9.6.3
"Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji"
Rodzaje wsparcia: usługi doradcze dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno – szkoleniowej
Odbiorcy wsparcia: Osoby w wieku 18 – 64 lata

Projekty realizowane w ramach Priorytetu IX 


PROJEKTY SYSTEMOWE

PRIOTYTET VI „RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH”

Poddziałanie 6.1.2
Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie
Rodzaje wsparcia: projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia specjalistyczne oraz dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy; badania rynku pracy
Odbiorcy wsparcia: wojewódzkie urzędy pracy oraz ich pracownicy
Projekty realizowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Poddziałanie 6.1.3
Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
Rodzaje wsparcia: szkolenia prowadzące do podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych; staże; prace interwencyjne; przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej;
Odbiorcy wsparcia: osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne
Realizowane projekty

PRIORYTET VII „PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ”

Poddziałane 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Rodzaje wsparcia: zatrudnienie socjalne; szkolenia oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy; wsparcie mobilności na rynku pracy; integracja zawodowa i społeczna osób mających problemy na rynku pracy; wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej
Odbiorcy wsparcia: osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej
Realizowane projekty

Poddziałanie 7.1.2
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Rodzaje wsparcia: zatrudnienie socjalne, szkolenia, oraz zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy; wsparcie mobilności na rynku pracy; integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, uchodźców, opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze; wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej

Odbiorcy wsparcia: osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej
Realizowane projekty

Poddziałanie 7.1.3

Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
Rodzaje wsparcia: szkolenia oraz doradztwo specjalistyczne
Odbiorcy wsparcia: kadry instytucji pomocy społecznej
Realizowane projekty

Poddziałanie 8.1.4
"Przewidywanie zmiany gospodarczej"
Rodzaje wsparcia: badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji
Realizowane projekty
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad