POKL - Priorytet VIII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drukuj
Email

Konkurs otwarty nr III/8.1.1/A/09
RundaLista rankingowa Wykorzystana alokacjaPodpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3556/III/09 z dnia 03.11.2009
Dostępna alokacja Konkursu otwartego nr III/8.1.1/A/09 Runda I w kwocie 9 624 500,00 PLN umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 9 załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 8 918 103,56 PLN
Zawarte umowy
Procedura odwoławczaI


Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4029/III/10 z dnia 23.02.2010
Wniosek z pozycji 1 załączonej Listy rankingowej został przyjęty do dofinansowania. Wniosek znajdujący się na pozycji 2 nie został przyjęty do dofinansowania, ponieważ nie uzyskał liczby punktów uprawniających do dofinansowania w ramach rundy konkursu, na której był oceniany po raz pierwszy. Pozostałe wnioski nie zostały rekomendowane do dofinansowania.
 


Konkurs otwarty nr I/8.1.1/B/09
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3406/III/09 z dnia 29.09.2009
Dostępna alokacja Konkursu otwartego nr  I/8.1.1/B/09 Runda I w kwocie 14 186 700,00 PLN umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 18 załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 14 257 400,28 PLN, która nie przekracza 125% dostępnej alokacji
Zawarte umowy


II

Lista zatwierdzona Uchwałą 3407/III/09 z dnia 29.09.2009
Dostępna alokacja w kwocie 14 186 700,00 PLN  została wyczerpana w I Rundzie Konkursu otwartego nr  I/8.1.1/B/09 i nie umożliwia realizacji projektu rekomendowanego do dofinansowania z pozycji 1 załączonej listy rankingowej dla II Rundy
 
Procedura odwoławcza
I


Lista zatwierdzona Uchwałą 3792/III/09 z dnia 22.12.2009
Wniosek z poz.1 załączonej listy rankingowej oceniony pozytywnie w Rundzie I Procedury odwoławczej Konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/09 nie może zostać przyjęty do dofinansowania z powodu nie uzyskania liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach rundy konkursu na której wniosek był oceniany po raz pierwszy tj: Rundy I Konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/09
 


Konkurs otwarty nr IV/8.1.1/C/09
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3324/III/09 z dnia 08.09.2009
Dostępna alokacja w kwocie 2 500 000,00 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 2 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 2.228.460,88 PLN
Zawarte umowy

Procedura odwoławcza
I


Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3793/III/09 z dnia 22.12.2009
Wniosek z poz.1 załączonej listy rankingowej rekomendowany do dofinansowania w Rundzie I Procedury odwoławczej Konkursu otwartego nr IV/8.1.1/C/09 zostaje przyjęty do dofinansowania. Instytucja Organizująca Konkurs w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą na dofinansowanie projektu zapewni środki finansowe w wysokości 600 850,00 PLN
 


Konkurs otwarty nr II/8.1.1/D/09
RundaLista rankingowaWykorzystana alokacjaPodpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3227/III/09 z dnia 18.08.2009Dostępna alokacja w kwocie 4 000 000,00 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 5 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 3.770.232,19 PLN.Zawarte umowy
 
Procedura odwoławcza

 

 

 

 

I

 Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3408/III/09 z dnia 29.09.2009
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej 
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3641/III/09 z dnia 24.11.2009
Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej nie zostały zatwierdzone do dofinansowania, ponieważ jeden wniosek nie uzyskał liczby punktów uprawniających do dofinansowania w ramach rundy konkursu, na której był oceniany po raz pierwszy, drugi wniosek nie uzyskał minimum 60% w punktach składowych pomimo, iż uzyskał wymagane minimum 60 punktów ogółem
 


Konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/09
Runda
Lista rankingowaWykorzystana alokacjaPodpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą 3042/III/09 z dnia 07.07.2009
Dostępna alokacja w kwocie 8.673.000, 00 PLN umożliwia realizację wszystkich projektów  rekomendowanych do dofinansowania z załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 3.105.314,36 PLN
Zawarte umowyII
Lista zatwierdzona Uchwałą 3087/III/09 z dnia 24.07.2009
Dostępna alokacja w kwocie 5 567 685,64 PLN umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 517.660.00 PLN.

Zawarte umowy
III
Lista zatwierdzona Uchwałą 3824/III/09 z dnia 29.12.2009
Dostępna alokacja umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 912 794,84 PLN

Zawarte umowy
IV
Lista zatwierdzona Uchwałą 3897/III/10 z dnia 19.01.2010
Dostępna alokacja w kwocie 10 408 880,17 PLN  umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 045 236,22 PLN
 


VI
Lista zatwierdzona Uchwałą 3981/III/10 z dnia 09.02.2010
Dostępna alokacja w kwocie 9 363 643,95  PLN  umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 745 748,32 PLN
 
VII
Lista zatwierdzona Uchwałą 3982/III/10 z dnia 09.02.2010
Wnioski znajdujące się na liście rankingowej nie zostały rekomendowane do dofinansowania.
 
VIII
Lista zatwierdzona Uchwałą 3983/III/10 z dnia 09.02.2010
Dostępna alokacja w kwocie 8 617 895,63  umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 533 216,00 PLN
Zawarte umowy
 Procedura odwoławcza
I
Lista zatwierdzona Uchwałą 4487/III/10 z dnia 17.06.2010
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej został rekomendowany do dofinansowania  w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny merytorycznej

III
Lista zatwierdzona Uchwałą 3980/III/10 z dnia 09.02.2010
Dostępna alokacja w kwocie 7 084 679,63 PLN  umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 595 915,35 PLN
 

VI
Lista zatwierdzona Uchwałą 4190/III/10 z dnia 06.04.2010
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został rekomendowany do dofinansowania w związku z uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej
 
Uchwała nr 4335/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 maja 2010 r. zmieniająca Uchwałę nr 4190/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy VI, procedura odwoławcza Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/09 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Korekta Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy VI Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/09 – procedura odwoławcza po ocenie formalnej
 

Konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/09
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
 ILista zatwierdzona Uchwałą 3084/III/09 z dnia 24.07.2009
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania. Dostępna alokacja Konkursu otwartego nr  I/8.1.3/A/09 Runda I wynosi 725 800,00 PLN. 
 IILista zatwierdzona Uchwałą 3085/III/09 z dnia 24.07.2009
Dostępna alokacja w kwocie 725 800,00 PLN umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 302 286,00 PLN.
Zawarte umowy
III

Lista zatwierdzona Uchwałą 3791/III/09 z dnia 22.12.2009
Zwiększa się alokację przeznaczoną na Konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/09 z kwoty 725 800,00 PLN do 961 424,00 PLN co umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z poz. 1 i poz.2 załączonej listy rankingowej Rundy III  na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 686 810,00 PLN

Zawarte umowy

VII
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3954/III/09 z dnia 02.02.2010
Wniosek znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej. Dostępna alokacja Konkursu otwartego nr I/8.1.3/A/09 została wyczerpana
 
VIII
Lista zatwierdzona Uchwałą 3984/III/10 z dnia 09.02.2010
Wniosek znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania. 
Procedura odwoławcza

I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3323/III/09 z dnia 08.09.2009
Żaden wniosek nie został rekomendowany do dofinansowania
 
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3642/III/09 z dnia 24.11.2009
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania, ponieważ nie uzyskał minimum 60% punktów w częściach składowych pomimo, iż uzyskał wymagane minimum 60 punktów ogółem
 


Konkurs zamknięty nr I/VIII/INN/09 na projekty innowacyjne
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3953/III/10 z dnia 02.02.2010
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania. Dostępna alokacja Konkursu zamkniętego nr  I/VIII/INN/09 na projekty innowacyjne wynosi 2 000 000,00 PLN
 

  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Canadian Levitra. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad