POKL - Priorytet VIII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Drukuj
Email

Konkurs otwarty nr III/8.1.1/A/09
RundaLista rankingowa Wykorzystana alokacjaPodpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3556/III/09 z dnia 03.11.2009
Dostępna alokacja Konkursu otwartego nr III/8.1.1/A/09 Runda I w kwocie 9 624 500,00 PLN umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 9 załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 8 918 103,56 PLN
Zawarte umowy
Procedura odwoławczaI


Lista zatwierdzona Uchwałą nr 4029/III/10 z dnia 23.02.2010
Wniosek z pozycji 1 załączonej Listy rankingowej został przyjęty do dofinansowania. Wniosek znajdujący się na pozycji 2 nie został przyjęty do dofinansowania, ponieważ nie uzyskał liczby punktów uprawniających do dofinansowania w ramach rundy konkursu, na której był oceniany po raz pierwszy. Pozostałe wnioski nie zostały rekomendowane do dofinansowania.
 


Konkurs otwarty nr I/8.1.1/B/09
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3406/III/09 z dnia 29.09.2009
Dostępna alokacja Konkursu otwartego nr  I/8.1.1/B/09 Runda I w kwocie 14 186 700,00 PLN umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 18 załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 14 257 400,28 PLN, która nie przekracza 125% dostępnej alokacji
Zawarte umowy


II

Lista zatwierdzona Uchwałą 3407/III/09 z dnia 29.09.2009
Dostępna alokacja w kwocie 14 186 700,00 PLN  została wyczerpana w I Rundzie Konkursu otwartego nr  I/8.1.1/B/09 i nie umożliwia realizacji projektu rekomendowanego do dofinansowania z pozycji 1 załączonej listy rankingowej dla II Rundy
 
Procedura odwoławcza
I


Lista zatwierdzona Uchwałą 3792/III/09 z dnia 22.12.2009
Wniosek z poz.1 załączonej listy rankingowej oceniony pozytywnie w Rundzie I Procedury odwoławczej Konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/09 nie może zostać przyjęty do dofinansowania z powodu nie uzyskania liczby punktów uprawniających do przyznania dofinansowania w ramach rundy konkursu na której wniosek był oceniany po raz pierwszy tj: Rundy I Konkursu otwartego nr I/8.1.1/B/09
 


Konkurs otwarty nr IV/8.1.1/C/09
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3324/III/09 z dnia 08.09.2009
Dostępna alokacja w kwocie 2 500 000,00 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 2 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 2.228.460,88 PLN
Zawarte umowy

Procedura odwoławcza
I


Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3793/III/09 z dnia 22.12.2009
Wniosek z poz.1 załączonej listy rankingowej rekomendowany do dofinansowania w Rundzie I Procedury odwoławczej Konkursu otwartego nr IV/8.1.1/C/09 zostaje przyjęty do dofinansowania. Instytucja Organizująca Konkurs w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą na dofinansowanie projektu zapewni środki finansowe w wysokości 600 850,00 PLN
 


Konkurs otwarty nr II/8.1.1/D/09
RundaLista rankingowaWykorzystana alokacjaPodpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3227/III/09 z dnia 18.08.2009Dostępna alokacja w kwocie 4 000 000,00 PLN umożliwia realizację projektów rekomendowanych do dofinansowania z pozycji od 1 do 5 załączonej listy rankingowej na kwotę wnioskowanego dofinansowania 3.770.232,19 PLN.Zawarte umowy
 
Procedura odwoławcza

 

 

 

 

I

 Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3408/III/09 z dnia 29.09.2009
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej 
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3641/III/09 z dnia 24.11.2009
Projekty znajdujące się na załączonej liście rankingowej nie zostały zatwierdzone do dofinansowania, ponieważ jeden wniosek nie uzyskał liczby punktów uprawniających do dofinansowania w ramach rundy konkursu, na której był oceniany po raz pierwszy, drugi wniosek nie uzyskał minimum 60% w punktach składowych pomimo, iż uzyskał wymagane minimum 60 punktów ogółem
 


Konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/09
Runda
Lista rankingowaWykorzystana alokacjaPodpisane umowy
I
Lista zatwierdzona Uchwałą 3042/III/09 z dnia 07.07.2009
Dostępna alokacja w kwocie 8.673.000, 00 PLN umożliwia realizację wszystkich projektów  rekomendowanych do dofinansowania z załączonej listy rankingowej na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 3.105.314,36 PLN
Zawarte umowyII
Lista zatwierdzona Uchwałą 3087/III/09 z dnia 24.07.2009
Dostępna alokacja w kwocie 5 567 685,64 PLN umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 517.660.00 PLN.

Zawarte umowy
III
Lista zatwierdzona Uchwałą 3824/III/09 z dnia 29.12.2009
Dostępna alokacja umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 912 794,84 PLN

Zawarte umowy
IV
Lista zatwierdzona Uchwałą 3897/III/10 z dnia 19.01.2010
Dostępna alokacja w kwocie 10 408 880,17 PLN  umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 045 236,22 PLN
 


VI
Lista zatwierdzona Uchwałą 3981/III/10 z dnia 09.02.2010
Dostępna alokacja w kwocie 9 363 643,95  PLN  umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 745 748,32 PLN
 
VII
Lista zatwierdzona Uchwałą 3982/III/10 z dnia 09.02.2010
Wnioski znajdujące się na liście rankingowej nie zostały rekomendowane do dofinansowania.
 
VIII
Lista zatwierdzona Uchwałą 3983/III/10 z dnia 09.02.2010
Dostępna alokacja w kwocie 8 617 895,63  umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 1 533 216,00 PLN
Zawarte umowy
 Procedura odwoławcza
I
Lista zatwierdzona Uchwałą 4487/III/10 z dnia 17.06.2010
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej został rekomendowany do dofinansowania  w związku z uzyskaniem pozytywnej oceny merytorycznej

III
Lista zatwierdzona Uchwałą 3980/III/10 z dnia 09.02.2010
Dostępna alokacja w kwocie 7 084 679,63 PLN  umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 595 915,35 PLN
 

VI
Lista zatwierdzona Uchwałą 4190/III/10 z dnia 06.04.2010
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został rekomendowany do dofinansowania w związku z uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej
 
Uchwała nr 4335/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 maja 2010 r. zmieniająca Uchwałę nr 4190/III/10 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy VI, procedura odwoławcza Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/09 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Korekta Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla Rundy VI Konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/09 – procedura odwoławcza po ocenie formalnej
 

Konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/09
Runda
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
 ILista zatwierdzona Uchwałą 3084/III/09 z dnia 24.07.2009
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania. Dostępna alokacja Konkursu otwartego nr  I/8.1.3/A/09 Runda I wynosi 725 800,00 PLN. 
 IILista zatwierdzona Uchwałą 3085/III/09 z dnia 24.07.2009
Dostępna alokacja w kwocie 725 800,00 PLN umożliwia realizację  projektu rekomendowanego do dofinansowania z załączonej listy rankingowej na  kwotę wnioskowanego dofinansowania 302 286,00 PLN.
Zawarte umowy
III

Lista zatwierdzona Uchwałą 3791/III/09 z dnia 22.12.2009
Zwiększa się alokację przeznaczoną na Konkurs otwarty nr I/8.1.3/A/09 z kwoty 725 800,00 PLN do 961 424,00 PLN co umożliwia realizację  projektów rekomendowanych do dofinansowania z poz. 1 i poz.2 załączonej listy rankingowej Rundy III  na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 686 810,00 PLN

Zawarte umowy

VII
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3954/III/09 z dnia 02.02.2010
Wniosek znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania  w związku z  uzyskaniem negatywnej oceny merytorycznej. Dostępna alokacja Konkursu otwartego nr I/8.1.3/A/09 została wyczerpana
 
VIII
Lista zatwierdzona Uchwałą 3984/III/10 z dnia 09.02.2010
Wniosek znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania. 
Procedura odwoławcza

I
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3323/III/09 z dnia 08.09.2009
Żaden wniosek nie został rekomendowany do dofinansowania
 
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3642/III/09 z dnia 24.11.2009
Projekt znajdujący się na załączonej liście rankingowej nie został  rekomendowany do dofinansowania, ponieważ nie uzyskał minimum 60% punktów w częściach składowych pomimo, iż uzyskał wymagane minimum 60 punktów ogółem
 


Konkurs zamknięty nr I/VIII/INN/09 na projekty innowacyjne
Lista rankingowa
Wykorzystana alokacja
Podpisane umowy
Lista zatwierdzona Uchwałą nr 3953/III/10 z dnia 02.02.2010
Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania. Dostępna alokacja Konkursu zamkniętego nr  I/VIII/INN/09 na projekty innowacyjne wynosi 2 000 000,00 PLN
 

 
.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad