POKL - Komunikat dotyczący Rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL.

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Komunikat dotyczący Rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL.

Komunikat dotyczący Rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL.

Drukuj
Email
Czwartek, 23 Grudzień 2010 15:02
Instytucja Wdrażająca informuje, że Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL, które obowiązuje od 21 grudnia 2010 i zastępuje  obecnie obowiązujący program pomocowy z dnia 6 maja 2008 r, wprowadza w rozdziale 1 § 2 ust. 8 definicję pracownika wg której należy rozumieć:
a)    pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dn. 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. nr 21, poz.94, z późn. zmianami,
b)    właściciela, pełniącego funkcje kierownicze,
c)    wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

Biorąc pod uwagę powyższe i zapisy rozdz. 10 Przepisy przejściowe i końcowe par. 40 ust.1 i 2 w/w Rozporządzenia, oznacza to, że w projektach objętych pomocą publiczną, w których umowy wewnątrzprojektowe na udzielenie pomocy publicznej na szkolenia zawierane  od 21 grudnia 2010r.  mogą dotyczyć tylko pracowników zgodnie z powyższą definicją bez możliwości szkolenia pracowników zatrudnionych na umowy cywilno-prawne.
Powyższe uwarunkowania należy uwzględnić w procesie rekrutacji do projektu i przy podpisywaniu nowych umów na udzielenie PP.
Należy zwrócić uwagę, że Rozporządzenie jest aktem prawym wyższego rzędu i jest ono obowiązujące nie zależnie od zapisów w zaakceptowanych Wnioskach o dofinansowanie i Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL.
  payday advance . Cialis Professional online is capableto release you reliably from the erection problems, its improved formula gives the new properties to the drug.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad