POKL - Wznowienie konkursu otwartego nr I/6.3/A/11

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wznowienie konkursu otwartego nr I/6.3/A/11

Wznowienie konkursu otwartego nr I/6.3/A/11

Drukuj
Email
Piątek, 13 Maj 2011 09:36
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wznawia konkurs otwarty nr I/6.3/A/11 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
obejmujące:

oddolne inicjatywy lokalne zdefiniowane w Dokumentacji konkursowej w zakresie:
1) rozwoju dialogu, partnerstwa publiczno – społecznego i współpracy na rzecz wspierania aktywizacji zawodowej na obszarach wiejskich;
2) działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej).

Wnioski o dofinansowanie projektu można ponownie składać osobiście, kurierem lub pocztą od 6 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.*

w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Filia we Wrocławiu
mieszczącym się przy al. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu
w Punkcie Informacyjnym – I piętro, pokój nr 100
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do instytucji organizującej konkurs.
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełniają kryteria określone w Dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
Pełna treść ogłoszenia o konkursie oraz Dokumentacja konkursowa, na podstawie której należy przygotować wnioski o dofinansowanie projektu, są dostępne na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi:
500 000,00 PLN**

Na dzień wznowienia konkursu, tj. 6 czerwca 2011 r. dostępna wartość środków wynosi:
54 802,02 PLN

Dodatkowe informacje można uzyskać
w Punkcie Informacyjnym
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Filia we Wrocławiu
al. Armii Krajowej 54, 50 – 541 Wrocław
I piętro, pokój nr 100
nr tel.: 71 397 41 10, 71 397 41 11
oraz 0 800 300 376, 0 800 207 097 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail: promocja@dwup.pl

* Dopuszcza się wcześniejszy termin zamknięcia lub zawieszenia konkursu.
** Alokacja finansowa obejmuje środki z budżetu środków europejskich, w części odpowiadającej finansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz budżet krajowy w ramach limitu wydatków poszczególnych dysponentów, w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu (15%). Alokacja zawiera rezerwę finansową w wysokości 5% wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów. Na ewentualne odwołania wnioskodawców instytucja organizująca konkurs w porozumieniu z IP zapewni środki finansowe dążąc do dofinansowania wszystkich projektów, które po procedurze odwoławczej w wyniku ponownej oceny uzyskały liczbę punktów, uprawniającą do przyznania dofinansowania.

 
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad