POKL - Komunikat dla projektodawców

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Komunikat dla projektodawców

Komunikat dla projektodawców

Drukuj
Email
Piątek, 20 Maj 2011 10:29
W związku z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego dokonanym w oparciu o interpretację zapisów art. 30 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz aktualizacją Wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinny spełniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłoszonych od dnia 20 grudnia 2008 r. z dnia 12.04.2011 r., Instytucja Pośrednicząca PO KL pragnie poinformować, że wszyscy projektodawcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w 2011 roku powinni mieć na uwadze, iż podejmowanie dodatkowych czynności w ramach procedury odwoławczej na poziomie sądowym - tzn. kierowanie skargi do sądu administracyjnego - w sytuacji pozostawienia środka odwoławczego bez rozpatrzenia będzie bezskuteczne.
Dotyczy to również projektodawców, których instytucje organizujące konkurs lub rozpatrujące środki odwoławcze w ramach konkursów 2011 roku poinformowały zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL o możliwości wniesienia skargi w przypadku pozostawienia środka odwoławczego bez rozpatrzenia.
Instytucja Zarządzająca PO KL dokona odpowiednich zmian Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL przy najbliższej aktualizacji dokumentu.
  short term loans . But it is worth noting that these tests were carried out on the blood cells. Therefore, it's too early to say about scientific evidence of Viagra influence on blood clots.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad