POKL - Wyjaśnienie dotyczące kryterium strategicznego w konkursach na projekty współpracy ponadnarodowej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyjaśnienie dotyczące kryterium strategicznego w konkursach na projekty współpracy ponadnarodowej

Wyjaśnienie dotyczące kryterium strategicznego w konkursach na projekty współpracy ponadnarodowej

Drukuj
Email
Wtorek, 05 Lipiec 2011 14:55
Wyjaśnienie dotyczące kryterium strategicznego w konkursach na projekty współpracy ponadnarodowej o brzmieniu:
- dla konkursu nr III/6.1.1/PN/11: "Projekt jest kontynuacją współpracy ponadnarodowej nawiązanej w ramach PIW EQUAL / innych programów / funduszy / projektów, w ramach której wypracowano narzędzia (rozwiązania) z zakresu typu projektu możliwego do realizacji w ramach konkursu. Projektodawca we wniosku o dofinansowanie wykaże, że współpraca przyniosła konkretne efekty."
- dla konkursu nr IV/7.2.1/PN/11: "Projekt jest kontynuacją współpracy ponadnarodowej nawiązanej w ramach PIW EQUAL / innych programów / funduszy / projektów, w ramach której wypracowano narzędzia (rozwiązania) z zakresu typu projektu możliwego do realizacji w ramach konkursu."


W celu spełnienia kryterium projektodawca powinien wykazać, że:
1.    W ramach obecnie składanego wniosku o dofinansowanie projektu będzie kontynuował współpracę ponadnarodową nawiązaną w ramach PIW EQUAL / innych programów / funduszy / projektów z zakresu typu projektu możliwego do realizacji w ramach konkursu oraz istnieje potrzeba kontynuacji tej współpracy (kryterium nie stawia wymogu, jaka była funkcja podmiotu – np. lider czy partner – w przeszłym przedsięwzięciu ponadnarodowym, które będzie obecnie kontynuowane);

2.    Współpraca, którą prowadził w przeszłości, dotyczyła wypracowania narzędzi (rozwiązań) objętych obecnym konkursem i w jej ramach wypracowano te narzędzia (rozwiązania), tj.:
- dla konkursu nr III/6.1.1/PN/11 były to narzędzia (rozwiązania) dotyczące: upowszechniania i promocji alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna) lub narzędzia (rozwiązania) dotyczące: rozwoju dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym;
- dla konkursu nr IV/7.2.1/PN/11 były to narzędzia (rozwiązania) dotyczące: rozwoju usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery  w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy;

3.    W ramach składanego wniosku o dofinansowanie będzie kontynuowana współpraca dotycząca tego samego narzędzia (rozwiązania) lub innego, ale również będącego przedmiotem bieżącego konkursu, tj. np.:
- dla konkursu nr III/6.1.1/PN/11 współpraca będzie dotyczyła: upowszechniania i promocji alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna) lub: rozwoju dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym;
- dla konkursu nr IV/7.2.1/PN/11 współpraca będzie dotyczyła: rozwoju usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery  w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy;

przy czym należy zauważyć, że ww. konkursy współpracy ponadnarodowej nie są konkursami na projekty innowacyjne, a zatem ich celem nie jest wypracowywanie narzędzi do rozwiązywania problemów grup docelowych, tylko bezpośrednie rozwiązywanie problemów grup docelowych. Należy zatem we wniosku wskazać działania (w projektach nie będących projektami informacyjno-promocyjnymi będą to działania na rzecz grup docelowych) z użyciem już wypracowanego bądź też nowego narzędzia.

4.    W konkursie nr: III/6.1.1/PN/11, zgodnie z treścią kryterium, projektodawca obowiązkowo musi wykazać, że przeszła współpraca ponadnarodowa przyniosła konkretne efekty, poprzez wskazanie np. czy zostały osiągnięte zakładane rezultaty (wskaźniki pomiaru celu głównego i celów szczegółowych projektu).

Celem wprowadzenia kryterium jest wykorzystanie potencjału, jaki został już wytworzony w ramach przeszłej współpracy ponadnarodowej podmiotów, w konkretnej dziedzinie, na rzecz dalszych wspólnych przedsięwzięć.
Spełnienie kryterium instytucja organizująca konkurs weryfikuje w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie
  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. In this section we give only a brief summary recommendation for admission of Levitra Sale. Full information can be found in the instructions for receiving medications with vardenafil.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad