POKL - Wyjaśnienie dotyczące kryterium strategicznego w konkursach na projekty współpracy ponadnarodowej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wyjaśnienie dotyczące kryterium strategicznego w konkursach na projekty współpracy ponadnarodowej

Wyjaśnienie dotyczące kryterium strategicznego w konkursach na projekty współpracy ponadnarodowej

Drukuj
Email
Wtorek, 05 Lipiec 2011 14:55
Wyjaśnienie dotyczące kryterium strategicznego w konkursach na projekty współpracy ponadnarodowej o brzmieniu:
- dla konkursu nr III/6.1.1/PN/11: "Projekt jest kontynuacją współpracy ponadnarodowej nawiązanej w ramach PIW EQUAL / innych programów / funduszy / projektów, w ramach której wypracowano narzędzia (rozwiązania) z zakresu typu projektu możliwego do realizacji w ramach konkursu. Projektodawca we wniosku o dofinansowanie wykaże, że współpraca przyniosła konkretne efekty."
- dla konkursu nr IV/7.2.1/PN/11: "Projekt jest kontynuacją współpracy ponadnarodowej nawiązanej w ramach PIW EQUAL / innych programów / funduszy / projektów, w ramach której wypracowano narzędzia (rozwiązania) z zakresu typu projektu możliwego do realizacji w ramach konkursu."


W celu spełnienia kryterium projektodawca powinien wykazać, że:
1.    W ramach obecnie składanego wniosku o dofinansowanie projektu będzie kontynuował współpracę ponadnarodową nawiązaną w ramach PIW EQUAL / innych programów / funduszy / projektów z zakresu typu projektu możliwego do realizacji w ramach konkursu oraz istnieje potrzeba kontynuacji tej współpracy (kryterium nie stawia wymogu, jaka była funkcja podmiotu – np. lider czy partner – w przeszłym przedsięwzięciu ponadnarodowym, które będzie obecnie kontynuowane);

2.    Współpraca, którą prowadził w przeszłości, dotyczyła wypracowania narzędzi (rozwiązań) objętych obecnym konkursem i w jej ramach wypracowano te narzędzia (rozwiązania), tj.:
- dla konkursu nr III/6.1.1/PN/11 były to narzędzia (rozwiązania) dotyczące: upowszechniania i promocji alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna) lub narzędzia (rozwiązania) dotyczące: rozwoju dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym;
- dla konkursu nr IV/7.2.1/PN/11 były to narzędzia (rozwiązania) dotyczące: rozwoju usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery  w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy;

3.    W ramach składanego wniosku o dofinansowanie będzie kontynuowana współpraca dotycząca tego samego narzędzia (rozwiązania) lub innego, ale również będącego przedmiotem bieżącego konkursu, tj. np.:
- dla konkursu nr III/6.1.1/PN/11 współpraca będzie dotyczyła: upowszechniania i promocji alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna) lub: rozwoju dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym;
- dla konkursu nr IV/7.2.1/PN/11 współpraca będzie dotyczyła: rozwoju usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery  w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy;

przy czym należy zauważyć, że ww. konkursy współpracy ponadnarodowej nie są konkursami na projekty innowacyjne, a zatem ich celem nie jest wypracowywanie narzędzi do rozwiązywania problemów grup docelowych, tylko bezpośrednie rozwiązywanie problemów grup docelowych. Należy zatem we wniosku wskazać działania (w projektach nie będących projektami informacyjno-promocyjnymi będą to działania na rzecz grup docelowych) z użyciem już wypracowanego bądź też nowego narzędzia.

4.    W konkursie nr: III/6.1.1/PN/11, zgodnie z treścią kryterium, projektodawca obowiązkowo musi wykazać, że przeszła współpraca ponadnarodowa przyniosła konkretne efekty, poprzez wskazanie np. czy zostały osiągnięte zakładane rezultaty (wskaźniki pomiaru celu głównego i celów szczegółowych projektu).

Celem wprowadzenia kryterium jest wykorzystanie potencjału, jaki został już wytworzony w ramach przeszłej współpracy ponadnarodowej podmiotów, w konkretnej dziedzinie, na rzecz dalszych wspólnych przedsięwzięć.
Spełnienie kryterium instytucja organizująca konkurs weryfikuje w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie
  To apply for Payday Loans In United States you don't have to seek the help of relatives or go to a bank. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Cheap Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad