POKL - Plany działania na rok 2012

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Plany działania na rok 2012

Plany działania na rok 2012

Drukuj
Email
Środa, 21 Grudzień 2011 15:03
Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że w związku z trwającym w 2011 roku przeglądem śródokresowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Plany działania na rok 2012 zostaną zaprezentowane Państwu w pierwszej połowie stycznia 2012 roku.

5 grudnia 2011 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą zmiany wprowadzone w Programie. Decyzja ta zamyka trwający od początku 2011 roku proces jego modyfikacji przeprowadzony na podstawie art. 33 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r., ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (rozporządzenie ogólne) oraz uwzględniający realokację dodatkowych środków finansowych pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW).

Obecnie nowelizacji podlega Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL. Wobec powyższego, Plany działania na rok 2012 dla województwa dolnośląskiego, które otrzymały już pozytywną rekomendację Komitetu Monitorującego PO KL, zostaną przyjęte przez Instytucję Zarządzającą PO KL w chwili dostosowania ich zapisów do znowelizowanego Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL 2007-2013. Następnie dokumenty te zostaną przedstawione Zarządowi Województwa Dolnośląskiego, który w drodze uchwały przyjmie je do realizacji. 

Plany działania 2012 dla Priorytetów komponentu regionalnego zostaną zamieszczone na stronach instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu, tj. www.efs.dolnyslask.pl oraz www.pokl.dwup.pl. 
 
There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad