POKL - Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/12

Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/12

Drukuj
Email
Piątek, 20 Styczeń 2012 11:53
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/12 na projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
obejmujące:
− wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej (1);
− działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1 (2);
− kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (3);
− staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (4);
− poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej
i zawodowej (5);
− rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (6);
− rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej
w tym w powrocie na rynek pracy (7);
− wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie (8);
− promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (9);
− wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej (10);
− poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy (11).

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik

  Payday Loans In Ohio. They were lucky to produce Viagra Sublingual which dissolves under the tongue and penetrates into the blood causing erection faster than any other drugs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad