POKL - Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/12

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/12

Ogłoszenie konkursu zamkniętego nr I/7.2.1/A/12

Drukuj
Email
Piątek, 20 Styczeń 2012 11:53
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs zamknięty nr I/7.2.1/A/12 na projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
obejmujące:
− wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej (1);
− działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania podmiotów integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1 (2);
− kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy (3);
− staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy (4);
− poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, prowadzące do integracji społecznej
i zawodowej (5);
− rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (6);
− rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej
w tym w powrocie na rynek pracy (7);
− wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, w tym zaburzone psychicznie (8);
− promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (9);
− wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej (10);
− poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy (11).

Dokumentacja konkursowa/załączniki - pobierz plik

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad