POKL - Zmienione Plany działania na rok 2012

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zmienione Plany działania na rok 2012

Zmienione Plany działania na rok 2012

Drukuj
Email
Piątek, 27 Kwiecień 2012 08:11
Szanowni Państwo,

Instytucja Pośrednicząca informuje, że uchwałą nr 2178/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku, przyjęto zmienione Plany działania na rok 2012 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.


Plany działania na rok 2012 dla czterech Priorytetów komponentu regionalnego PO KL zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą z dnia 17 stycznia 2012r. Zgodnie jednak z rekomendacją Instytucji Zarządzającej PO KL należało dokonać w zapisach niniejszego dokumentu niezbędnych zmian, polegających na wprowadzeniu części E, zawierającej informacje dot. naborów projektów ponadnarodowych oraz na aktualizacji części I dotyczącej kwestii finansowych (dostosowanie tabeli finansowej do zmian wynikających z wprowadzenia do Planu 4 nowych konkursów ponadnarodowych oraz aktualizacja danych dotyczących kontraktacji środków). Ponadto, w ramach Priorytetu VI zmodyfikowano szczegółowe kryterium wyboru projektu dla konkursu A.1 w ramach Działania 6.2 (kryterium dostępu nr 6) oraz planowany termin jego ogłoszenia (nabór zostanie przeprowadzony w II kwartale 2012 r., a nie jak pierwotnie zakładano w I kwartale br.). W Priorytecie VI, w Działaniu 6.1, w Poddziałaniu 6.1.2 dokonano także zmiany beneficjenta systemowego realizującego projekt pn.: „Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji” 
(z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej), a w ślad za tym zmieniono numer projektu w Krajowym Systemie Informatycznym SIMIK 07-13. Dodatkowo, w ramach Priorytetu IX, w Działaniu 9.2 PO KL, w części B.1.1 Planu działania na rok 2012 dla Priorytetu IX została dokonana zmiana wartości docelowej wskaźnika.
Projekty zmian Planów działania na rok 2012 zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego decyzją z dnia 22 lutego br. Dnia 24 lutego br. uchwałą nr 27/2012 Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Dolnośląskiego zarekomendował Komitetowi Monitorującemu dokonanie zmiany w Planie działania na rok 2012 dla Priorytetów VI, VII, VIII i IX. Następnie, uchwałą nr 91 z dnia 1 marca 2012 roku Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Planach działania na rok 2012.
W związku z powyższym IZ PO KL zatwierdziła zmiany w Planach działania na rok 2012 w województwie dolnośląskim. Tym samym zostały spełnione wszelkie warunki określone
w Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, od których zależy skierowanie zmienionych Planów działania do realizacji.
W związku z wprowadzonymi zmianami dokonano również korekty harmonogramu ogłaszania konkursów zawartych w Planach działania na rok 2012 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VI - pobierz plik
Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VII - pobierz plik
Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII - pobierz plik
Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu IX - pobierz plik

Harmonogram ogłaszania konkursów 2012 rok - pobierz plik
  The main criterion for them is your ability to repay any Payday Loans In Wisconsin, they are not interested in your previous attempts, the current one is all that matters. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra Online, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad