POKL - Zmienione Plany działania na rok 2012

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Zmienione Plany działania na rok 2012

Zmienione Plany działania na rok 2012

Drukuj
Email
Piątek, 27 Kwiecień 2012 08:11
Szanowni Państwo,

Instytucja Pośrednicząca informuje, że uchwałą nr 2178/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku, przyjęto zmienione Plany działania na rok 2012 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.


Plany działania na rok 2012 dla czterech Priorytetów komponentu regionalnego PO KL zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą z dnia 17 stycznia 2012r. Zgodnie jednak z rekomendacją Instytucji Zarządzającej PO KL należało dokonać w zapisach niniejszego dokumentu niezbędnych zmian, polegających na wprowadzeniu części E, zawierającej informacje dot. naborów projektów ponadnarodowych oraz na aktualizacji części I dotyczącej kwestii finansowych (dostosowanie tabeli finansowej do zmian wynikających z wprowadzenia do Planu 4 nowych konkursów ponadnarodowych oraz aktualizacja danych dotyczących kontraktacji środków). Ponadto, w ramach Priorytetu VI zmodyfikowano szczegółowe kryterium wyboru projektu dla konkursu A.1 w ramach Działania 6.2 (kryterium dostępu nr 6) oraz planowany termin jego ogłoszenia (nabór zostanie przeprowadzony w II kwartale 2012 r., a nie jak pierwotnie zakładano w I kwartale br.). W Priorytecie VI, w Działaniu 6.1, w Poddziałaniu 6.1.2 dokonano także zmiany beneficjenta systemowego realizującego projekt pn.: „Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji” 
(z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej), a w ślad za tym zmieniono numer projektu w Krajowym Systemie Informatycznym SIMIK 07-13. Dodatkowo, w ramach Priorytetu IX, w Działaniu 9.2 PO KL, w części B.1.1 Planu działania na rok 2012 dla Priorytetu IX została dokonana zmiana wartości docelowej wskaźnika.
Projekty zmian Planów działania na rok 2012 zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego decyzją z dnia 22 lutego br. Dnia 24 lutego br. uchwałą nr 27/2012 Podkomitet Monitorujący PO KL Województwa Dolnośląskiego zarekomendował Komitetowi Monitorującemu dokonanie zmiany w Planie działania na rok 2012 dla Priorytetów VI, VII, VIII i IX. Następnie, uchwałą nr 91 z dnia 1 marca 2012 roku Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Planach działania na rok 2012.
W związku z powyższym IZ PO KL zatwierdziła zmiany w Planach działania na rok 2012 w województwie dolnośląskim. Tym samym zostały spełnione wszelkie warunki określone
w Systemie Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, od których zależy skierowanie zmienionych Planów działania do realizacji.
W związku z wprowadzonymi zmianami dokonano również korekty harmonogramu ogłaszania konkursów zawartych w Planach działania na rok 2012 w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.

Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VI - pobierz plik
Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VII - pobierz plik
Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VIII - pobierz plik
Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu IX - pobierz plik

Harmonogram ogłaszania konkursów 2012 rok - pobierz plik
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad