POKL - Nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki

Nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki

Drukuj
Email
Poniedziałek, 01 Lipiec 2013 09:10
W dniu 27 czerwca 2013 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Nowelizacja wynika przede wszystkim z potrzeby doprecyzowania alternatywnych procedur wyboru projektów zgłoszonej przez instytucje, które zaangażowane będą w organizowanie konkursów pilotażowych oraz z konieczności zmiany procedury odwoławczej w związku z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r. oraz z dnia 30 października 2012 r. 

Znowelizowane Zasady… obowiązują dla konkursów i rund konkursowych ogłaszanych oraz dla wniosków o dofinansowanie projektów systemowych składanych od dnia 28 czerwca 2013 r., przy czym nie dotyczy to przypadków zmian okresu realizacji projektów systemowych, które mogą być dokonywane na nowych zasadach również w odniesieniu do projektów systemowych złożonych przed dniem 28 czerwca 2013 r.

Jednocześnie w związku z wejściem w życie w dniu 28 czerwca 2013 r. ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (nowelizacja) procedura odwoławcza w ramach PO KL powinna być od ww. dnia stosowana na zasadach określonych w nowelizacji. Oznacza to, że zgodnie z art. 3 nowelizacji również w konkursach ogłoszonych przed 28 czerwca 2013 r., w których procedura odwoławcza nie została zakończona przed tym dniem, podczas rozpatrywania środków odwoławczych po tym terminie powinny być stosowane reguły wynikające z  nowelizacji.
Najważniejsze zmiany wprowadzone do Zasad… obejmują:

1) Dodanie w rozdziale 4 Projekty systemowe oraz w rozdziale 6 Wybór projektów (procedura konkursowa) zapisów stanowiących, że w czynnościach związanych z przyznawaniem środków unijnych – w okresie obowiązywania środka karnego w postaci zakazu zajmowania stanowisk związanych z przyznawaniem środków unijnych – nie mogą brać udziału osoby, wobec których orzeczono karę zakazu zajmowania takich stanowisk. Zapisy wynikają z wyroku o sygn. IV K 658/11 Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia z dnia 1 lutego 2012 r., dotyczącego orzeczenia kary zakazu zajmowania przez oskarżonego stanowisk związanych z przyznawaniem środków unijnych na okres 3 lat.

Osoby biorące udział w czynnościach związanych z przyznawaniem środków unijnych będą zobowiązane do złożenia oświadczenia, że nie orzeczono wobec nich kary zakazu zajmowania określonych stanowisk. Celem wprowadzenia takiego oświadczenia jest uniknięcie konieczności każdorazowego przesyłania do instytucji zaangażowanych we wdrażanie PO KL wyroków w sprawie konkretnych osób.

2) Wprowadzenie w podrozdziałach: 6.11 Protokół z prac KOP oraz lista rankingowa wniosków,6.12 Negocjacje oraz 6.13 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu zapisów, że Instytucja Organizująca Konkurs zwraca się do Ministerstwa Finansów z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji dotyczącej niepodlegania wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych również w odniesieniu do wskazanego / -nych we wniosku o dofinansowanie partnera / -rów (o ile projekt jest realizowany w partnerstwie).

3) W związku z finalizacją procesu legislacyjnego związanego z ustawą z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (nowelizacja), opracowaną w wyniku realizacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r. (sygn.. akt SK 9/08) oraz z dnia 30 października 2012 r. (sygn. akt SK 8/12) przeformułowano podrozdział 6.16 Procedura odwoławcza, w którym zawarto zapisy obowiązujące od momentu wejścia w życie nowelizacji i odwołujące się do jej treści.

Analogiczne zmiany wprowadzono w podrozdziale 6.16.1 Procedura odwoławcza dla procedury wyboru projektów „modelowych” i dla procedury wyboru „oryginalnych”.

4) Doprecyzowanie podrozdziałów 6.17 Procedura wyboru projektów „modelowych” i 6.18 Procedura wyboru projektów „oryginalnych” wynikające ze zgłoszonych w trybie roboczym uwag IP i IP2 PO KL, które będą zaangażowane w przeprowadzenie konkursów pilotażowych w ramach PO KL w 2013 r.

5) W rozdziale 7 Szczególne zasady wyboru projektów współpracy ponadnarodowej i projektów innowacyjnych doprecyzowano zapisy dotyczące procesu walidacji i charakteru opinii przygotowywanej przez instytucję finansująca projekt. Wskazano na konieczność uwzględnienia w opinii informacji co do propozycji walidacji pozytywnej, negatywnej lub pozytywnej z warunkami.

6) Wprowadzenie do wzoru Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu systemowego PO KL (Załącznik 3A) zapisu, że wyjątek od standardu minimum „zamknięta rekrutacja” obejmuje również projekty systemowe realizowane w ramach Poddziałania 9.1.1, dotyczące modernizacji oddziałów przedszkolnych, zlokalizowanych przy szkołach podstawowych.

7) W załączniku nr 8 Kryteria wyboru projektów:

a) wskazano, że – zgodnie z uchwałą nr 116 Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 14 marca 2013 r. – kryterium horyzontalne dotyczące rozliczania kosztów usługi szkoleń językowych i/lub szkoleń komputerowych nie ma zastosowania do projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1;

b) rozszerzono przypis do kryterium horyzontalnego: zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL i właściwymi wytycznymi IZ PO KL w Systemie Realizacji PO KL w zakresie Poddziałania 9.1.1 (projekty systemowe dotyczące modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) (zgodnie z uchwałą podjętą na XXVI posiedzeniu Komitetu Monitorującego PO KL, które odbyło się w dniach 20-21 czerwca br. w Krakowie).

8) W załączniku nr 18 Zasady dokonywania i wprowadzania zmian i odstępstw w ramach Planów działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmieniono zapisy dotyczące zmian i odstępstw od Planów działania wynikających ze zmiany okresu realizacji projektów systemowych.

 
Pliki do pobrania:
Zasady wyboru projektów POKL 28 czerwca 2013
Zestawienie uwag z konsultacji
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad