POKL - Komunikat w sprawie doprecyzowania i wyjaśnienia zapisów dotyczących procedury odwoławczej

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Komunikat w sprawie doprecyzowania i wyjaśnienia zapisów dotyczących procedury odwoławczej

Komunikat w sprawie doprecyzowania i wyjaśnienia zapisów dotyczących procedury odwoławczej

Drukuj
Email
Piątek, 08 Listopad 2013 12:48
Komunikat w sprawie doprecyzowania i wyjaśnienia zapisów dotyczących procedury odwoławczej dla konkursów ogłoszonych/wznowionych po 28.06.2013 r. w ramach poszczególnych Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Z uwagi na zmiany w procedurze odwoławczej, które nastąpiły od dnia 28 czerwca 2013 r. również w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z nowelizacją ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712, z późniejszymi zmianami), instytucja wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) niniejszym doprecyzowuje zapisy zawarte w Dokumentacji konkursowej oraz w pouczeniach pism do Beneficjentów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na wymogi, które mogłyby być nie do końca zrozumiałe dla Beneficjentów.

Zgodnie z treścią art. 30b ust. 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84, poz. 712, z późniejszymi zmianami), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2013 r. poz. 714) do obligatoryjnych elementów protestu zaliczamy:

1) oznaczenie właściwej instytucji zarządzającej, do której jest wnoszony;
2) dane wnioskodawcy;
3) numer wniosku o dofinansowanie;
4) wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
5) wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, wraz z uzasadnieniem;
6) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania w imieniu wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 30b ust. 6 pkt. 6 uzppr, protest powinien zawierać podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania w imieniu wnioskodawcy. Niespełnienie tego wymogu powinno skutkować pozostawieniem środka odwoławczego bez rozpatrzenia, za wyjątkiem sytuacji określonej w art. 3 nowelizacji (gdy procedura odwoławcza została wszczęta i niezakończona przed dniem 28 czerwca 2013 r., czyli dniem wejścia w życie nowelizacji) oraz takiej, w której naruszenie tego wymogu stanowiło konsekwencję nieprawidłowego pouczenia, o którym mowa w art. 30a ust. 3 uzppr. W praktyce podpis wnioskodawcy będzie miał miejsce w sytuacji, gdy jest on osobą fizyczną, a podpis osoby upoważnionej do jego reprezentowania - w sytuacji osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Do środków odwoławczych wnoszonych przez inne podmioty niż osoby fizyczne (osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) muszą więc być dołączane dokumenty poświadczające umocowanie osoby podpisującej protest do działania w imieniu wnioskodawcy, nawet w sytuacji, gdy środek odwoławczy został podpisany przez tę samą osobę, co w pkt. V wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z art. 30 b ust. 11 ustawy oraz zapisami Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL nie podlega rozpatrzeniu protest, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, został wniesiony:

a) po terminie,
b) do niewłaściwej instytucji,
c) przez podmiot inny niż wskazany w art. 29 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, tj. przez nieuprawniony podmiot,
d) bez spełnienia wymogów określonych w art. 30b ust. 6 ww. ustawy, tj. bez określenia/wskazania:

- właściwej instytucji zarządzającej, do której jest wnoszony,
- danych wnioskodawcy,
- numeru wniosku o dofinansowanie,
- wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem,
- wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, wraz z uzasadnieniem,
- podpisu wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania w imieniu wnioskodawcy.

Z uwagi na fakt, że przytoczone powyżej zapisy ustawy mogły powodować problemy interpretacyjne u Beneficjentów składających środek odwoławczy, natomiast omawiany wymóg bezwzględnego obowiązku załączania kopii dokumentu poświadczającego umocowanie do działania w imieniu wnioskodawcy stanowi nowość dla Beneficjentów – IW (IP 2) informuje, że protesty złożone po dniu 12 listopada 2013 r., będą pozostawione bez rozpatrzenia w przypadku niezłożenia stosownych dokumentów.

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad