POKL - Stanowisko IZ PO KL odnośnie interpretacji przepisów oraz pytań dotyczących kwalifikowalności wydatków

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Stanowisko IZ PO KL odnośnie interpretacji przepisów oraz pytań dotyczących kwalifikowalności wydatków

Stanowisko IZ PO KL odnośnie interpretacji przepisów oraz pytań dotyczących kwalifikowalności wydatków

Drukuj
Email
Wtorek, 17 Czerwiec 2014 08:14
w związku z częstymi prośbami o interpretację przepisów oraz pytaniami dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) kierowanymi do Instytucji Zarządzającej (IZ) przez beneficjentów informujemy, że to instytucje będące stroną umowy o dofinansowanie projektu, tj. odpowiednio Instytucje Pośredniczące (IP) i Instytucje Pośredniczące II stopnia (IP2), są zobowiązane do udzielania wyjaśnień i wytycznych beneficjentom. To właściwa IP/IP2 jako strona ww. umowy dokonuje oceny prawidłowości działań beneficjenta w świetle zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL (dalej Wytyczne), obowiązujących przepisów prawa oraz zawartej umowy o dofinansowanie.
Jednocześnie, w przypadku wątpliwości IP/IP2 dotyczących określonego przez IZ PO KL systemu wdrażania programu, w tym zapisów Wytycznych, to najpierw IP2 powinny kierować swoje pytania do IP, a jeżeli będzie to niewystarczające, wtedy IP powinny zwracać się z zapytaniami do IZ PO KL.

IZ PO KL nie wydaje indywidualnych interpretacji w kwestii realizacji projektów, a otrzymane zapytania kieruje zgodnie z właściwością do IP/IP2.
 
W przypadku, gdy beneficjent i instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu, zajmą odmienne stanowisko w kwestii zgodności wydatku z Wytycznymi, zasadne jest wydanie przez tę instytucję decyzji o zwrocie środków na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), od której służy odwołanie do IZ PO KL. Instytucja Zarządzająca PO KL będzie właściwa do zajęcia stanowiska w indywidualnej sprawie dopiero po otrzymaniu od beneficjenta odwołania od ww. decyzji.
  To apply for Payday Loans In United States you don't have to seek the help of relatives or go to a bank. Therefore, we can say that the active substances in its composition are more perfectly mixed. Vardenafil is not only present in the original Levitra, but also as part of its analogs.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad