POKL - Wytyczne IP/IP2

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Dokumenty ● Wytyczne IP/IP2

Wytyczne IP/IP2

Drukuj
Email
Priorytet VI


1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, wzór formularza rekrutacyjnego, karta oceny formularza rekrutacyjnego - dla Działania 6.2 - dotyczące konkursów ogłoszonych w 2012 r.

Załączniki do Szczegółowych zasad realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 - dotyczy konkursów ogłoszonych w 2012 r.

Załączniki do Szczegółowych zasad realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 - dotyczy konkursów ogłoszonych w 2011 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, wzór formularza rekrutacyjnego, karta oceny formularza rekrutacyjnego - dla Działania 6.2
- dotyczy konkursów ogłoszonych w 2011 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, wzór formularza rekrutacyjnego, karta oceny formularza rekrutacyjnego - dla Działania 6.2 - dotyczy konkursów ogłoszonych w 2010 r.

2. Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.1 - dotyczy konkursów ogłoszonych w 2012 r.
 
Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.1 - dotyczy konkursów ogłaszanych w 2011r.

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.1 - dotyczy konkursów ogłoszonych w 2010 r.

Informacja dla uczestników projektów w ramach PO KL dotycząca opodatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach projektów

3. Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 - dotyczy konkursów ogłoszonych w 2012 r.

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 (czerwiec 2011r.)

Tabela zmian do Szczegółowych zasad realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 (czerwiec 2011r.)

 Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 - Zasady dotyczą wszystkich beneficjentów realizujących projekty wyłonione do dofinansowania w 2011 w ramach Działania 6.2 obejmujące wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oraz wszystkie Umowy na otrzymanie środków finansowych zawierane od 1 stycznia 2011 w ramach projektów, które otrzymały dofinansowanie w latach 2007-2010

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 - wersja po erracie, obowiązująca dla konkursów ogłoszonych w 2010 r. (Opublikowana 12.02.2010r.)

Errata/Tabela zmian do Szczegółowych zasad realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 (Opublikowana 12.02.2010r.)

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 6.2 - wersja przed erratą (Opublikowana 29.01.2010r.)

4. Szczegółowe zasady realizacji pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, staży, praktyk zawodowych, szkoleń oraz subsydiowanego zatrudnienia w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

a) wersja z maja 2009 - pobierz plik (wersja archiwalna)
b) wersja z czerwca 2008 - pobierz plik (wersja archiwalna)

Załączniki - wersja z maja 2008

5. Szczegółowe zasady realizacji wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich:
a) wersja z kwietnia 2009r. – pobierz plik  (wersja archiwalna)
b) wersja z maja 2008r. – pobierz plik  (wersja archiwalna)

Załączniki – wersja z maja 2008r.
 
6. Ramowe wytyczne w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 PO KL Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

7. Zasady wyliczenia dofinansowania i wkładu własnego/prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną priorytetów VI - VIII POKL

8. Zasady uruchamiania rezerwy finansowej w ramach procedury odwoławczej

9. Zasady przygotowania metodologii wyliczenia kosztów pośrednich projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

10.  Informacja dotycząca rozliczania wkładu prywatnego we wnioskach objętych pomocą publiczną


Priorytet VII

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 7.4 PO KL - aktualizacja (styczeń 2014)

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 7.4 PO KL - dotyczy konkursu ogłoszonego w 2013

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.1 oraz Działania 7.4 - dotyczy konkursów ogłoszonych w 2012 r.
 
Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.1
 - dotyczy konkursów ogłoszonych w 2011r.

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 7.2.1. - dotyczy konkursów ogłoszonych w 2010r.

Informacja dla uczestników projektów w ramach PO KL dotycząca opodatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach projektów

2. Szczegółowe  zasady realizacji kursów, szkoleń, staży, subsydiowanego zatrudnienia i zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Priorytetu VII Promocja integracji społecznej
a) wersja z maja 2009 - pobierz plik (wersja archiwalna)
b) wersja z czerwiec 2008 - pobierz plik (wersja archiwalna)

Załączniki  – wersja z maja 2008r

3. Zasady wyliczenia dofinansowania i wkładu własnego/prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną priorytetów VI - VIII POKL

4. Zasady uruchamiania rezerwy finansowej w ramach procedury odwoławczej

5. Zasady przygotowania metodologii wyliczenia kosztów pośrednich projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

6. Informacja dotycząca rozliczania wkładu prywatnego we wnioskach objętych pomocą publiczną


Priorytet VIII


1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, wzór formularza rekrutacyjnego, karta oceny formularza rekrutacyjnego - dla Poddziałania 8.1.2 - dotyczy konkursów ogłoszonych w 2010 r.

2. Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.2 - Zasady określone w dokumencie dotyczą projektów systemowych, których realizacja rozpocznie się po 1 stycznia 2011 roku. Ponadto w zakresie wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą zasady określone w dokumencie dotyczą wszystkich Umów na otrzymanie środków finansowych, zawieranych po 1 stycznia 2011 roku w ramach wszystkich projektów, które otrzymały dofinansowanie w latach 2007-2010 w ramach Poddziałania 8.1.2.

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 8.1.2 - wersja po erracie, obowiązująca dla konkursów ogłoszonych w 2010 r. (Opublikowana 12.02.2010r.)

Informacja dla uczestników projektów w ramach PO KL dotycząca opodatkowania środków finansowych otrzymanych w ramach projektów

Errata/Tabela zmian do Szczegółowych zasad realizacji wybranych form wsparcia w ramach Działania 8.1.2 (Opublikowana 12.02.2010r.)

Szczegółowe zasady realizacji wybranych form wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.2 - wersja przed erratą (Opublikowana 29.01.2010r.)


3. Zasady wyliczenia dofinansowania i wkładu własnego/prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną priorytetów VI - VIII POKL

4. Zasady uruchamiania rezerwy finansowej w ramach procedury odwoławczej

5. Zasady przygotowania metodologii wyliczenia kosztów pośrednich projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

6. Informacja dotycząca rozliczania wkładu prywatnego we wnioskach objętych pomocą publiczną

7. Oświadczenie w sprawie wysokości wkładu w postaci wynagrodzeń / Instrukcja wypełniania oświadczenia


8. Szczegółowe zasady realizacji wsparcia dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL  - dokument archiwalny


Priorytet IX

1. Zasady uruchamiania rezerwy finansowej w ramach procedury odwoławczej

2. Zasady przygotowania metodologii wyliczenia kosztów pośrednich projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


 
There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad