POKL - Wznowienie konkursu otwartego nr: I/6.1.2/A/10

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności Wznowienie konkursu otwartego nr: I/6.1.2/A/10

Wznowienie konkursu otwartego nr: I/6.1.2/A/10

Drukuj
Email
Piątek, 18 Czerwiec 2010 08:45
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu wznawia konkurs otwarty nr: I/6.1.2/A/10 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

OBEJMUJĄCE:
– projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:
• upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy;
• szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów licencjackich i studiów magisterskich uzupełniających dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie zadań.

Wnioski o dofinansowanie projektu można ponownie składać osobiście, kurierem lub pocztą od 28 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.* w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu - Filia we Wrocławiu mieszczącym się przy ul. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu w Punkcie Informacyjnym – I piętro, pokój nr 100 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30.
Decyduje data i godzina wpływu wniosku do instytucji organizującej konkurs.
O dofinansowanie mogą występować powiatowe urzędy pracy oraz wojewódzkie urzędy pracy w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej i/lub odpowiednio inne departamenty merytoryczne wojewódzkiego urzędu pracy, zgodnie z zakresem kompetencji, które spełniają kryteria określone w Dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
Pełna treść ogłoszenia o konkursie oraz Dokumentacja konkursowa, na podstawie której należy przygotować wnioski o dofinansowanie projektu, są dostępne w zakładce Konkursy 2010/Ogłoszone konkursy.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi**:

3 660 000,00 PLN***

Na dzień wznowienia konkursu, tj. 28 czerwca 2010 r., dostępna wartość środków wynosi 847 680,00 PLN.


Dodatkowe informacje można uzyskać
w Punkcie Informacyjnym
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu - Filia we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 54, 50 – 541 Wrocław
I piętro, pokój nr 100
nr tel.: 71/39 74 110, 71/39 74 111
oraz 0 800 300 376, 0 800 207 097 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail: promocja@dwup.pl

* Dopuszcza się wcześniejszy termin zamknięcia lub zawieszenia konkursu.
** Alokacja finansowa obejmuje środki z budżetu środków europejskich, w części odpowiadającej finansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz budżet krajowy w ramach limitu wydatków poszczególnych dysponentów, w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu (15%). Alokacja zawiera rezerwę finansową
w wysokości 5% wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów. Na ewentualne odwołania wnioskodawców instytucja organizująca konkurs w porozumieniu z IP zapewni środki finansowe dążąc do dofinansowania wszystkich projektów, które po procedurze odwoławczej w wyniku ponownej oceny uzyskały liczbę punktów, uprawniającą do przyznania dofinansowania.
*** Kwota stanowi alokację finansową na dany konkurs.


 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad