POKL - Priorytet VIII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Najczęściej zadawane pytania ● Priorytet VIII

Priorytet VIII

Drukuj
Email
Pytania i odpowiedzi spotkania informacyjnego dla beneficjentów realizujących projekty w ramach priorytetu VIII

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu I/9.6.2/A/12

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr II/8.1.1/B/12 na tzw. „operator wsparcia”

Pytania i odpowiedzi: konkurs I/8.1.1/A/12

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu I/8.1.2/A/12

Odpowiedzi na pytania ze spotkania informacyjnego dot. Priorytetu VIII z dn. 27.09.2011r.

Odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnego dot. konkursu III/8.1.1/C/11 (08.06.11r.) - część I
Odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnego dot. konkursu III/8.1.1/C/11 (08.06.11r.) - część II

Zaktualizowany FAQ  dotyczący kwalifikowalności wydatków. Dokument zawiera m. in. nowe zagadnienia oraz zmienioną interpretację dotyczącą podwójnego finansowania w kontekście urlopu wypoczynkowego - pobierz plik

Odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnych dot. konkursów I/7.2.2/A/11 (18.04.11r.) oraz II/8.1.1/A/11 (19.04.2011r.)
 
Czy istnieje możliwość wyboru w oparciu o zasadę konkurencyjności podmiotu realizującego szkolenia w projektach objętych pomocą publiczną na szkolenia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ?

W opinii IOK, wybranie zleceniobiorcy do realizacji szkoleń objętych pomocą publiczną przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu nie jest właściwym postępowaniem ponieważ wybór podwykonawcy powinien być dokonany zgodnie z procedurami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (PZP) jak i Zasadzie konkurencyjności,  a możliwość kontroli poprawności zastosowanych procedur przez projektodawcę występuje  tylko w odniesieniu do dokumentów powstałych  w okresie realizacji projektu. Ponadto realizacja projektów objętych pomocą publiczną w celu uzyskania wymaganego „efektu zachęty” może rozpocząć się nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. W związku z powyższym wcześniejsze dokonanie wyboru podwykonawcy może być traktowane jako wstępne rozeznanie rynku przez projektodawcę (pozaprojektowe  i niepodlegające kontroli) i co najwyżej może być podstawą do opracowania wstępnych założeń służących wyborowi podwykonawcy (np. ustalenie kosztów realizacji usługi) zgodnie z procedurami określonymi w PZP lub Zasadzie konkurencyjności.
W związku z powyższym w opinii IOK nie można dokonać wyboru podwykonawcy do realizacji usługi szkoleniowej przed terminem rozpoczęcia realizacji projektu, który w przypadku projektów objętych regułami udzielania pomocy publicznej nie może być terminem wcześniejszym niż data złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Czy termin realizacji oraz warunki konkursu dotyczą także zagadnienia budowania partnerstwa?

Termin realizacji określony we wniosku aplikacyjnym oraz warunki  konkursu dotyczą partnerstwa  rozumianego zarówno jako partnerstwo instytucji uprawnionych do aplikowania o środki (partnerstwo polegające na wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu, które powstaje w oparciu o zapisy punktu 5.8 dokumentacji konkursowej), jak również jako rodzaj (typ) projektów podlegających dofinansowaniu tj: "pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych…", dla którego warunki określono w punkcie 5.2 dokumentacji konkursowej.

Jeśli partnerem jest Klub pracy jaką formę organizacyjną wybieramy i zaznaczamy w GWA?

Zgodnie z zapisami w punkcie 5.1 dokumentacji konkursowej konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/10 o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą). Oznacza to, że partnerem może być podmiot, w ramach którego działa Klub pracy i wówczas w GWA należy wskazać formę organizacyjną tego podmiotu.

Czy są prowadzone prace nad rozporządzeniem zwalniającym prowadzących działalność z 8.1.2 od odprowadzania podatku dochodowego od dotacji?

Art. 12  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych wprowadził nowe zwolnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych - dodanie do art. 21 ust. 1 ustępu 136 i 137. Punkty te dotyczą płatności z BGK. Dotacje celowe zwolnione są z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

§
pkt 129 wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;

§
pkt 136 obejmuje zwolnieniem od podatku dochodowego płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców;

                     §                      
oraz pkt 137 zwalnia od podatku dochodowego środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), o których mowa w w/w art. 21 ust. 1 pkt 129, pkt 136 i pkt 137 nie będą uznawane za koszty uzyskania przychodów, zgodnie z brzmieniem przepisu art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Czy w ramach Poddziałania 8.1.2 mogą być realizowane (oprócz konferencji) materiały multimedialne, np. filmy informacyjne ?

 
Realizując projekty w ramach PO KL można ubiegać się m.in. o środki finansowe dzięki, którym będzie możliwe wyprodukowanie materiałów multimedialnych w tym filmów, które np. pozwolą wzmocnić jakość przekazu treści  istotnych z punktu widzenia realizacji określonego typu wsparcia. Produkcja tego typu materiałów (z wyłączeniem typów projektów polegających na organizacji kampanii informacyjnych i promocyjnych) nie może być jednak podstawowym elementem realizowanego projektu, a jedynie elementem dodatkowym,  a poniesione na ich produkcję nakłady nie powinny pochłaniać w porównaniu z innymi działaniami merytorycznymi znaczących kosztów.

 

Czy wnioskodawcą w konkursie może być np. cech rzemiosł, czyli organizacja skupiająca różnych (najczęściej małych) pracodawców ?


O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełniają kryteria określone w Dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). W przypadku „cechu rzemiosł” dodatkowym czynnikiem określającym możliwość aplikowania przez tego typu organizacje jest ich zdolność do samodzielnego podejmowania czynności prawnych i finansowych (działają jako jednolite podmioty wpisane do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, rejestru stowarzyszeń, itp.)

 

Czy szkolenia z obsługi wózków widłowych będą szkoleniami specjalistycznymi ?

 

Zgodnie z definicjami zawartymi w SzOP PO KL:

Szkolenie ogólne  - szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji, które będzie mógł on wykorzystać zarówno na obecnym stanowisku pracy u danego beneficjenta pomocy, jak również na przyszłych stanowiskach pracy oraz na innych polach działalności zawodowej.

Szkolenie specjalistyczne - szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio przydatnych na obecnym lub przyszłym stanowisku pracy u danego beneficjenta pomocy oraz bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej przez niego działalności, których nie będzie mógł on wykorzystać lub też będzie mógł wykorzystać w ograniczonym stopniu w innych przedsiębiorstwach lub na innych polach działalności zawodowej.

W związku z powyższym jeżeli nie mamy do czynienia ze szkoleniami z zakresu obsługi unikalnych wykorzystywanych np. tylko w danym przedsiębiorstwie urządzeń lecz ze szkoleniem dotyczącym obsługi sprzętu powszechnie wykorzystywanego np. w innych przedsiębiorstwach będziemy mieli do czynienia ze szkoleniami ogólnymi. 

 

Czy realizując w projekcie szkoleniowym, kurs języków obcych, skierowany do osób pracujących będziemy mieli do czynienia z pomocą publiczną ?

 

Aby wykluczyć występowanie pomocy publicznej w projektach szkoleniowy możliwych do realizacji w ramach Poddziałania 8.1.1 należy pamiętać, że takie szkolenia powinny być skierowane do osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy). Natomiast wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu muszą być niezależne od pracodawcy uczestnika szkolenia. Szkolenie powinno odbywać się poza miejscem pracy uczestników, nabór na szkolenie powinien być otwarty dla wszystkich zainteresowanych oraz pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) nie powinni stanowić więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia w ramach tego samego projektu.

 

 

Czy „osoby odchodzące z rolnictwa” objęte wsparciem w ramach Poddziałania 8.1.2 muszą w trakcie uczestnictwa lub po ukończeniu projektu wyrejestrować się z KRUS ?

 

Zgodnie z definicją zawartą w SzOP PO KL za osobę odchodzącą z rolnictwa uważa się „rolnika ubezpieczonego w KRUS lub jego domownika (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników), zamieszkującego w gminie wiejskiej i miejsko-wiejskiej oraz w mieście do 25 tys. mieszkańców, który wykonuje działalność rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. Złożenie ww. oświadczenia nie jest jednoznaczne ze zobowiązaniem zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej oraz nie nakłada na uczestnika projektu obowiązku wyrejestrowania się z KRUS.

 

 

Czy samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ) mogą w ramach Poddziałania 8.1.1 występować o dofinansowanie realizacji projektów szkoleniowych dla swoich pracowników ?

 

Zgodnie z opinią IZ PO KL, SP ZOZ nie powinny być traktowane jako przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – beneficjenci pomocy publicznej. W związku z powyższym, nie mogą korzystać ze wsparcia oferowanego w ramach I i II typu operacji Poddziałania 8.1.1. Jednocześnie z obecnie obowiązującymi zapisami SzOP PO KL pracownicy SP ZOZ mogą z własnej inicjatywy uczestniczyć w projektach realizowanych w ramach III typu operacji Poddziałania 8.1.1.

 

Czy osoby pracujące prowadzące dodatkowo działalność gospodarcza mogą być uczestnikami projektów realizowanych w ramach III typu „szkolenia, kursy …. skierowane do dorosłych osób pracujących ….”?

 

Osoby pracujące, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem i uzupełnianiem kwalifikacji mogą być uczestnikami projektów realizowanych w ramach III typu operacji Poddziałania 8.1.1 przy czym osoby, które prowadzą również działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) są traktowanie jako przedsiębiorcy. W związku z powyższym osoby takie zgodnie z obwiązującymi zapisami SzOP PO KL mogą być tylko uczestnikami projektów realizowanych ramach I i II typu operacji Poddziałania 8.1.1

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad