POKL - Komunikat Instytucji Zarządzającej Programem Kapitał Ludzki dotyczący definicji szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Komunikat Instytucji Zarządzającej Programem Kapitał Ludzki dotyczący definicji szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Drukuj
Email
Poniedziałek, 03 Sierpień 2009 10:31
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi definicji szkoleń ogólnych i szkoleń specjalistycznych występujących w ramach projektów objętych regułami pomocy publicznej w Programie Kapitał Ludzki, Instytucja Zarządzająca przekazuje następujące wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 38 pkt 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za  zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), za szkolenie specjalistyczne należy uznać szkolenie polegające na przekazywaniu wiedzy głównie i bezpośrednio związanej z obecnym lub przyszłym stanowiskiem pracy pracownika w danym przedsiębiorstwie oraz na przekazywaniu umiejętności, których wykorzystanie w innym przedsiębiorstwie lub obszarze zatrudnienia jest możliwe tylko w ograniczonym stopniu lub w ogóle nie jest możliwe.

Z kolei szkolenie ogólne oznacza szkolenie polegające na przekazywaniu wiedzy, która nie jest wyłącznie lub głownie związana z obecnym lub przyszłym stanowiskiem pracy pracownika w danym przedsiębiorstwie, lecz przekazuje umiejętności, które można wykorzystać w innym przedsiębiorstwie lub innym obszarze zatrudnienia. Tym samym użycie w nazwie szkolenia określenia „specjalistyczne” nie przesądza o spełnieniu powyższych warunków, o których mowa w rozporządzeniu.

Podstawowym kryterium decydującym o uznaniu danego szkolenia za ogólne lub specjalistyczne jest zatem nie zakres merytoryczny lub program szkolenia, lecz możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy przez przeszkolonego pracownika w innych miejscach pracy lub na innych polach aktywności zawodowej. Do szkoleń ogólnych należy zaliczyć zatem nie tylko szkolenia z języków obcych, zarządzania, szkolenia psychologiczne i z obsługi podstawowego pakietu biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji itd.), ale również np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy, obsługi określonych programów finansowo-księgowych, mechanicznej obróbki drewna, elektroniki samochodowej, obsługi oprogramowania do fakturowania (nawet wówczas, gdy szkolenie dotyczy zastosowania określonej technologii – np.  wskazuje na nazwę własną urządzenia lub oprogramowania, którego eksploatacja jest przedmiotem szkolenia), o ile mogą być one wykorzystane w innym przedsiębiorstwie lub innym obszarze zatrudnienia.

Co do zasady ogólny charakter mają również szkolenia otwarte, organizowane dla kilku niepowiązanych ze sobą przedsiębiorstw, a także szkolenia, które kończą się przyznaniem powszechnie uznawanych dyplomów lub certyfikatów.

Beneficjent wypełniając pole wniosku „Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną” powinien zawrzeć wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być pomocne dla ustalenia charakteru szkolenia oraz potwierdzać prawidłowość wyliczenia intensywności publicznej.

Jednocześnie, zgodnie z art. 39 ust. 3 rozporządzenia Komisji, w przypadku, gdy projekt obejmuje zarówno elementy szkolenia specjalistycznego, jak i ogólnego, których nie można rozdzielić na potrzeby obliczenia intensywności pomocy lub gdy nie można jednoznacznie stwierdzić, czy szkolenie ma charakter ogólny czy specjalistyczny, należy stosować progi intensywności właściwe jak dla szkoleń specjalistycznych.
 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad