POKL - Wznowienie konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/09

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Aktualności ● Archiwum Aktualności

Wznowienie konkursu otwartego nr I/8.1.2/A/09

Drukuj
Email
Poniedziałek, 12 Październik 2009 12:58
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż z dniem 12 października 2009 roku zostaje wznowiony konkurs otwarty nr I/8.1.2/A/09 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) zawieszony dnia 28 maja 2009 roku na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie
obejmujące:  
1)    pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim;
2)    wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, w tym:
•    szkoleń i poradnictwa zawodowego,
•    poradnictwa psychologicznego,
•    pomocy w zamianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek relokacyjny/mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania),
•    pomocy w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu pracy za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy),
•    wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów:
- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości 40 tys. PLN,
- wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu);
3)    podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo;
4)    szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia);
5)    szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.
 

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą od 19 października 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. * w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Wałbrzychu - Filia we Wrocławiu mieszczącym się przy ul. Armii Krajowej 54 we Wrocławiu w Punkcie Informacyjnym – I piętro, pokój nr 100 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30

Decyduje data i godzina wpływu wniosku do instytucji organizującej konkurs.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które spełniają kryteria określone w Dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Pełna treść ogłoszenia o konkursie oraz Dokumentacja konkursowa, na podstawie której należy przygotować wnioski o dofinansowanie, są dostępne na stronie internetowej www.pokl.dwup.pl.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi**
8 673 000,00 PLN***

Na dzień wznowienia konkursu, tj. 12 października 2009 r., dostępna wartość środków wynosi 11 050 025,64 PLN (kwotę stanowią środki pozostałe z alokacji na 2009 r.– 5 050 025,64 PLN oraz środki pochodzące z alokacji niewykorzystanej w roku 2008 r.– 6 000 000,00 PLN).

Dokumentacja konkursowa wraz z załącznikami i listą zmian - pobierz plik

Dodatkowe informacje można uzyskać w Punkcie Informacyjnym
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu - Filia we Wrocławiu
ul. Armii Krajowej 54, 50 – 541 Wrocław
I piętro, pokój nr 100
nr tel.: 071-397 41 10, 071-397 41 11
oraz 0 800 300 376 (z telefonu stacjonarnego)
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

* Dopuszcza się wcześniejszy termin zamknięcia lub zawieszenia konkursu.
** Alokacja finansowa obejmuje środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz krajowy wkład publiczny (15%). Alokacja zawiera także rezerwę finansową w wysokości 5% wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów. Na ewentualne odwołania wnioskodawców instytucja organizująca konkurs w porozumieniu z IP zapewni środki finansowe dążąc do dofinansowania wszystkich projektów, które po procedurze odwoławczej w wyniku ponownej oceny uzyskały liczbę punktów, uprawniającą do przyznania dofinansowania.
*** Kwota stanowi alokację finansową na dany konkurs.

  There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. But at the same time, it acts only with sexual arousal. Viagra has a number of advantages in comparison with injections in the sexual organ or other procedures aimed at treatment of impotency.

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad