POKL - Priorytet VIII

Dostosowanie serwisu jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś tutaj: Start Interpretacje / Wyjaśnienia ● Priorytet VIII

Priorytet VIII

Drukuj
Email

Pismo Instytucji Zarządzającej PO KL DZF-I-82207-5-PM/14 dotyczące nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedmiotowa nowelizacja przedłuża okres udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis w ramach PO KL do dnia 31 grudnia 2015 r.


Pismo MRR nr DZF-IV-82252-113-IK/12 z dn. 04 .04.2012r – dodatkowe wyjaśnienia dotyczące podatku VAT od usług szkoleniowych

Pismo MRR nr DZF-IV-82252-48-MLi/12 z dn. 10 .04.2012r – dotyczące wykazywania kosztów zarządu w ramach kosztów pośrednich

Pismo MRR nr DZF-IV-82252-222-MLi/12 z dn. 11 .04.2012r – dotyczące wyłaniania personelu projektu w trybie ustawy PZP z uwzględnieniem limitu 240 godzin miesięcznie łącznego zaangażowania w realizacje zadań w projektach NSRO

Pismo UOKiK DDO-51-176(1)/11/PPr/MGr z dnia 30 września 2011 wyjaśniające kilka istotnych kwestii związanych z udzielaniem pomocy de minimis oraz prawidłowym wypełnianiem obowiązków sprawozdawczych

Pismo UOKiK DDO-52-265(2)/11/MM/MMach z dnia 30 września 2011r. dotyczące interpretacji przepisów Załącznika do Zalecenia Komisji Europejskiej 361/2003 z dn. 6 maja 2003r. dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw

Pismo MRR z dn. 29.06.2011 (DZF-IV-82252-369-MRy/11 NK:85818), które w ślad za pismem Instytucji Zarządzającej PO KL z dn.17.06.2011 (DZF-IV-82252-351-MU/11 NK:81151/11)  dotyczącym zmiany interpretacji definicji personelu projektu, przedstawia stanowisko IZ w odniesieniu do sposobu angażowania do projektu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz rozliczania kosztów wynagrodzeń tych osób

Pismo MRR z dn. 26.05.2011 (DZF-IV-82252-300-TK/11 NK: 70158/11) dotyczące zasad wypełniania wniosków o płatność w zakresie ujmowania wydatków objętych pomocą publiczną

Pismo MRR z dn. 17.06.2011 (DZF-IV-82252-334-Mli/11 NK:81105/11) dotyczące kwalifikowalności dodatków do wynagrodzeń

Pismo MRR z dn. 17.06.2011 (DZF-IV-82252-351-MU/11 NK:81151/11) zmieniające  interpretację dotyczącą definicji personelu projektu

Pismo MRR (DZF-IV-82252-248-MCh/11 NK: 63707/11) potwierdzające wcześniejsze interpretacje IZ wskazujące, że personelem projektu nie są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (niebędące beneficjentem) bez względu na to, czy zatrudniają pracowników czy nie nawet jeśli osobiście wykonują zadania w ramach projektu. Tym samym, powierzanie na podstawie umowy cywilnoprawnej zadania wykonawcy- osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą należy traktować jako zakup usług, nie zaś angażowanie personelu projektu. Powyższa interpretacja obowiązuje od  1 marca 2011r.

Pismo MRR z dn. 24.03.2011 (DZF-IV-82252-174-ŁP/11 nk:41160/11) dotyczące sposobu sumowania zamówienia w ramach zasady konkurencyjności

Pismo MRR z dn. 25.03.2011 (DZF-IV-82252-164-TK/11 nk:41261/11) dotyczące rozwiązania w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług (dalej „VAT”) wkładu własnego w postaci gotówkowej, wnoszonego do projektu przez beneficjentów pomocy publicznej (przedsiębiorców)

Pismo MRR (DZF-I-82207-3-PM/11 NK 34650/11) dotyczące spełnienia efektu zachęty w projektach otwartych objętych pomocą publiczną i możliwości zmiany w projekcie trybu udzielania  pomocy na etapie realizacji projektu

Wyjaśnienie dot. kryterium strategicznego do konkursu I/8.1.1/E/11

Pismo MRR (DZF-IV-82252-111-TK/11 NK 26830/11) dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT) wkładu własnego pracodawcy w  projektach objętych pomocą publiczną


Pismo MRR (DZF-IV-82252-40-Mli/11 NK 13888/11) dotyczące obowiązku prowadzenia przez personel projektu ewidencji czasu pracy i zadań

Zestaw pytań i odpowiedzi w zakresie kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektów PO KL

Pismo MRR (DZF-I-82202-5-PZd/11 NK 5995/11) dotyczące definicji „Domownika” w Poddziałaniu 8.1.2 PO KL


Pismo MRR (DZF-I-82208-6-PZd/11 NK 9696/11) dotyczące doprecyzowania grupy docelowej w projektach outplacementowych realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Pismo UoKiK (DDO-52-415(2)/10/KP) dotyczące pomocy de mini mis, w tym w projektach realizowanych w działaniu 6.2 oraz projektach outplacementowych realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Pismo MRR (DZF-I-82202-4-RG/10 NK 179951/10) dotyczące doprecyzowania grupy docelowej w projektach outplacementowych realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL

Pismo MRR znak DZF-I-82207-35-PM/10 164910 dotyczące zasad udzielania  pomocy publicznej w projektach outplacementowych realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.2 PO  KL

Wyjaśnienia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki dotyczące prawidłowości realizacji Poddziałania 8.1.2 (DZF-I-82202-17-RG/10)
 

Zalecenia MRR w zakresie prawidłowości wdrażania Poddziałania 8.1.2 POKL


Interpretacja MRR (DZF-I-9220-2043-RG/08/11105) dotycząca kwalifikowalności osób do projektów stypendialnych dla doktorantów, przeznaczenie i rozliczanie przyznanych stypendiów

Pismo MRR w sprawie kwalifikowalności grup docelowych projektu skierowanego do osób, które z własnej inicjatywy zamierzają podwyższyć kwalifikacje (DZF-I-9220-300-RG/08)

Pismo MRR (DZF-I-9220-2365-RG/08/12551) dot. możliwości skorzystania ze wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.1 (pierwszy i drugi typ operacji) przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Pismo MRR (DZF-I-9220-224-RG/09) dot. kwestii outplacementu realizowanego w ramach projektów w Poddziałaniu 8.1.2

Stanowisko IP z dnia 13.02.2009 r. w sprawie kryterium dostępu („6. Grupę docelową projektu stanowią pracodawcy i ich pracownicy działający w branżach: górniczej, hutniczej, włókienniczej, kolejowej, elektromaszynowej, służbie zdrowia”) przewidzianego w Planie działania na rok 2009 dla konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2.

Interpretacja MRR dotycząca kwestii niezależności od pracodawcy uczestnika szkolenia wszystkich podmiotów biorących udział w realizacji projektu, występującej w ramach trzeciego typu operacji Poddziałania 8.1.1 (szkolenia osób dorosłych podejmowane z ich własnej inicjatywy). (Publikacja dnia 12.03.2009r.)

Interpretacja MRR dot. podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.3 oraz ubiegania się o dofinansowanie przez izby gospodarcze (Publikacja z 03.04.2009 na podstawie DZF-I-9220-451-RG/09)Pismo MRR odnośnie zasad wypłacania wsparcia pomostowego dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą w ramach Poddziałania 8.1.2 (lub Działania 6.2 PO KL), którym przysługuje możliwość refundacji obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (publikacja z 31.08.2009)

Zalecenia Instytucji Zarządzającej PO KL w zakresie prawidłowości procedur przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 PO KL (publikacja z dnia 29.09.2009)

Pismo MRR określające definicję spełnienia efektu zachęty w porojektach realizowanych w ramach PO KL

Interpretacja MRR (DZF-I-9220-2278-RG/09) dotycząca realizacji projektu typu outplacementowego w Poddziałaniu 8.1.2 PO KL

 

 

Wyszukiwanie

Wielkość liter

logo Strona Przyjazna Niewidomym

Dowiedz się więcej:

nopad